• Aktualizovaný termínovník

   • Prijímacie skúšky na stredné školy na školský rok 2023/2024

    Na základe § 66 ods. 5 – 6 a § 68 ods. 1 a ods.4 zákona č. 245/2008 Z. z. sa určujú termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy a zverejnenia výsledkov prijímacieho konania takto:

    a. Gymnáziá, stredné odborné školy, školy umeleckého priemyslu a konzervatóriá

     

    Prvý termín

    • Pre odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania sa určuje termín konania prijímacích skúšok na 2. máj 2023 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 3. máj 2023 a 28. apríl 2023.

    • Pre odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania sa určuje termín konania prijímacích skúšok na 4. máj 2023 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 5. máj 2023.

     

    Druhý termín

    • Pre odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania sa určuje na 9. máj 2023 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 10. máj 2023.

    • Pre odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania sa určuje termín konania prijímacích skúšok na 11. máj 2023 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 12. máj 2023 a 15. máj 2023.

    • Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 19. mája 2023 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.), § 68 ods. 1.

    • Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 24. mája 2023 (23:59 hod.), písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

     

    Ďalší termín

    na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka  okrem stredných škôl s osemročným vzdelávacím programom (§ 66 ods. 6 zákona č. 245/2008

    Z. z.). Určuje sa termín 20. jún 2023, z organizačných dôvodov sa môže prijímacia skúška skončiť 21. júna 2023.

    • Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 23. júna 2023 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).

    • Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 28. júna 2023 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

     

    b. Stredné športové školy

    Overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania v odboroch vzdelávania sa na stredných športových školách koná v dvoch fázach:

    Prvá fáza – termín overenia športového nadania sa určuje na 21. marec až 14. apríl 2023 pre všetky druhy športov.

    Druhá fáza – termín overenia zdravotnej spôsobilosti sa určuje na 2. máj 2023 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 28. apríl 2023 a 3. máj 2023 (1. termín) alebo 11. máj 2023 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 12. máj 2023 a 15. máj 2023 (2. termín).