• Oznamy

    •  

     Zápis do 1.ročníka

     Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Dubník oznamuje, že zápis do 1.ročníka sa uskutoční online formou v termíne od 15. - 22.04. 2020

     V prípade, že rodič/ zákonný zástupca nemá prístup k online prihláške, tak sa zápis uskutoční fyzicky 22.04.2020 v čase od 13:00 do 15:00 pred budovou ZŠ. Zápis bude bez účasti dieťaťa!  Rodič si prinesie so sebou občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

     Povinnosťou zostávajú štátom nariadené hygienické opatrenia, to znamená: rúško, rukavice, vlastné pero.

     V prípade odkladu povinnej školskej dochádzky sa potvrdenie z príslušného zariadenia (CPPPaP) doloží dodatočne. Termín bude zverejnený.

     Elektronickú prihlášku nájdete na stránke školy a bude sprístupnená v čase zápisu.

      

     Zápis do materskej školy

     Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Dubník oznamuje, že zápis do materskej školy sa uskutoční online formou v termíne od 20. - 27.05. 2020

     V prípade, že rodič/ zákonný zástupca nemá prístup k online prihláške, tak sa zápis uskutoční fyzicky 27.05.2020 v čase od 13:00 do 15:00 pred budovou MŠ. Zápis bude bez účasti dieťaťa!  Rodič si prinesie so sebou občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

     Povinnosťou zostávajú štátom nariadené hygienické opatrenia, to znamená: rúško, rukavice, vlastné pero.

     Elektronickú prihlášku nájdete na stránke školy a bude sprístupnená v čase zápisu.

      

      

      

      

      

      

     OTVORENÁ HODINA PRE PREDŠKOLÁKOV A ICH RODIČOV

      

     Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Dubník srdečne pozýva predškolákov a ich rodičov na otvorenú hodinu, ktorá sa uskutoční dňa 29. marca 2020 so začiatkom o 8.00 hod. v prvej triede ZŠ. Tešíme sa na stretnutie s Vami!

     Informácie o zápise do prvého ročníka

     Termín zápisu do prvého ročníka
     Zápis detí na šk.rok 2020/2021 sa  uskutoční dňa 7. apríla 2020 / utorok/ v čase od 9:00 hod. do 16:00 hod.v budove základnej školy. Zápisu podliehajú deti narodené do 31. augusta 2014 vrátane uvedeného dátumu.

     Kedy zapísať dieťa do prvého ročníka?
     Každé dieťa, ktoré dovŕši do 1. septembra aktuálneho roka šiesty rok, sa na zápise musí zúčastniť. Rodič alebo zákonný zástupca žiaka je povinný doviesť dieťa na zápis a zapísať školopovinné dieťa riadne do základnej školy.

     Údaje a doklady, ktoré sa vyžadujú  pri zápise dieťaťa
     Na zápise škola vyžaduje meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, štátne občianstvo a trvalé bydlisko dieťaťa, meno, priezvisko, adresu zamestnávateľa a trvalé bydlisko zákonných zástupcov (rodičov). Je potrebné priniesť rodný list dieťaťa.

     Môže rodič  zapísať dieťa do školy bez toho, aby sa zúčastnilo na zápise?
     Ak je dieťa v čase zápisu choré,  rodič alebo iný zákonný zástupca sa musí dohodnúť s  riaditeľom školy na spôsobe zápisu.

     Kto je prítomný pri zápise?
     Okrem dieťaťa sú prítomní rodičia, budúci pán učiteľ, pani učiteľka, pani zástupkyňa MŠ, školský špeciálny pedagóg, školský psychológ, sociálny pedagóg. V rovnakom čase je možné vykonávať zápis i s viacerými deťmi.

     Priebeh zápisu
     Na zápise sa deti netestujú, všetko prebieha formou rozhovoru a hier tak, aby sa učitelia s budúcimi prváčikmi čo najlepšie zoznámili. Používajú  rôzne hry, doplňovačky, hádanky, farbičky, kocky, kartičky. Zápis  prebieha v príjemnom prostredí.

     Očakávania od budúceho prváka
     Základné požiadavky:
     - čistá a zrozumiteľná reč, schopnosť komunikovať, vyjadrovať sa plynule
     - dostatočne vyvinutá hrubá motorika - dieťa dokáže stáť na jednej nohe, podliezať, atď.
     - dostatočne vyvinutá jemná motorika - dokáže sa samostatne obliecť a obuť, pozapínať si gombíky a zaviazať šnúrky, atď.
     Dieťa má pri zápise poznať základné farby i základné geometrické tvary - kruh, štvorec, obdĺžnik. Od dieťaťa sa očakáva pozornosť, schopnosť komunikovať a sústrediť sa na určitú činnosť.
     Dieťa by malo tiež vedieť:
     - nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi
     - vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predlohy
     - vedieť naspamäť detskú básničku alebo pesničku
     - orientovať  sa v priestore (vpredu, vzadu, hore, dole, vpravo, vľavo).

      

     Čo robiť v prípade, že dieťa ešte nie je dostatočne zrelé na školskú dochádzku?
     Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ školy rozhodne o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok.
     Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu je:
     a) odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast (pediater)
     b) odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
     Na základe týchto odporučení riaditeľ školy rozhodne o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa.

     Dôvody na odklad školskej dochádzky

     V posledných rokoch sa objavuje pomerne dosť detí, u ktorých odborníci či rodičia zvážia odklad školskej dochádzky. Zvyčajne sa za dôvody na odklad považujú tieto faktory:

     • dieťa sa narodilo medzi májom a augustom pred šiestimi rokmi (treba individuálne posúdiť!)
     • má problémy s výslovnosťou alebo nevie formulovať vety
     • nevydrží sa sústrediť a nezapamätá si vetu
     • nedokáže sa orientovať v čase, neovláda priestorovú orientáciu
     • nevie sa samostatne obliekať, obúvať, vyzliekať, nevie stolovať
     • nevie sa naučiť údaje o sebe (rodine, adresu, svoj vek)
     • nemá záujem o učenie, nie je prirodzene zvedavé na nové veci, nekladie otázky
     • je neposedné, netrpezlivé

     Na posúdenie nutnosti odkladu slúži vyšetrenie v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Dieťa absolvuje psychologické testy a rozhovor so psychológom, na základe čoho môže psychológ rovno odporučiť odklad, alebo navrhne stimulačný program a ešte jedno vyšetrenie tesne pred nástupom do školy.

     Niekedy totiž v čase zápisu dieťatko má drobný problém napr. v grafomotorike a celkom postačí, pokiaľ sa s dieťaťom bude cielene pracovať na posilnení tejto zložky, resp. na odstránení problému.

     Existuje možnosť predčasného nástupu do školy?

     Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

     Čo ak s dieťaťom, ktoré by malo nastúpiť šk. dochádzku, žijete v zahraničí alebo plánujete do zahraničia odísť?

     Dieťa musí byť riadne prihlásené do kmeňovej školy v Slovenskej republike (teda tam, kam patrí podľa školského obvodu). Pri zápise zákonný zástupca oznámi, že dieťa bude študovať v zahraničí a zároveň písomne požiada riaditeľa školy o povolenie študovať v zahraničí.

     Može tak urobiť aj na diaľku, nielen osobne.

     Pozvánka na Deň rodiny

     Milí rodičia, starí rodičia a milé deti

     Aj tento rok, v spolupráci s obecným úradom, organizujeme dňa 01. 06. 2019 (v sobotu) Deň rodiny. Čakajú  na vás rôzne zábavné súťaže a športové disciplíny. Znova vám ponúkneme chutné občerstvenie a za súťaže  môžete získať zaujímavé ocenenia.  

     Ak ste ešte neodovzdali záväznú prihlášku, prosím urobte tak čo najskôr. 

                                                                                                   Tešíme sa na Vás. 

      

     Oznam o besede so spisovateľkou Gabrielou Futovou

     Vážení rodičia a priatelia školy,

     s radosťou Vám oznamujeme, že dňa 7. júna  2019 v čase od 8.00 do 10.00 hod. sa na našej škole uskutoční beseda so známou detskou spisovateľkou Gabrielou Futovou. Po skončení besedy bude možné zakúpiť si aj knižky od pani spisovateľky, samozrejme s jej podpisom.  Všetkých záujemcov srdečne pozývame !

      

     Informácie o zápise do prvého ročníka

     Termín zápisu do prvého ročníka
     Zápis detí na šk.rok 2019/2020 sa  uskutoční dňa 2. apríla 2019 ( utorok) v čase od 9:00 do 16:00 hod. Zápisu podliehajú deti narodené do 31. augusta 2013 vrátane uvedeného dátumu.

     Kedy zapísať dieťa do prvého ročníka?
     Každé dieťa, ktoré dovŕši do 1. septembra aktuálneho roka šiesty rok, sa na zápise musí zúčastniť. Rodič alebo zákonný zástupca žiaka je povinný doviesť dieťa na zápis a zapísať školopovinné dieťa riadne do základnej školy.

     Údaje a doklady, ktoré sa vyžadujú  pri zápise dieťaťa
     Na zápise škola vyžaduje meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, štátne občianstvo a trvalé bydlisko dieťaťa, meno, priezvisko, adresu zamestnávateľa a trvalé bydlisko zákonných zástupcov (rodičov). Je potrebné priniesť rodný list dieťaťa.

     Môže rodič  zapísať dieťa do školy bez toho, aby sa zúčastnilo na zápise?
     Ak je dieťa v čase zápisu choré,  rodič alebo iný zákonný zástupca sa musí dohodnúť s  riaditeľom školy na spôsobe zápisu.

     Kto je prítomný pri zápise?
     Okrem dieťaťa sú prítomní rodičia, budúci pán učiteľ, pani učiteľka, pani zástupkyňa MŠ, školský špeciálny pedagóg, školský psychológ, sociálny pedagóg. V rovnakom čase je možné vykonávať zápis i s viacerými deťmi.

     Priebeh zápisu
     Na zápise sa deti netestujú, všetko prebieha formou rozhovoru a hier tak, aby sa učitelia s budúcimi prváčikmi čo najlepšie zoznámili. Používajú  rôzne hry, doplňovačky, hádanky, farbičky, kocky, kartičky. Zápis  prebieha v príjemnom prostredí.

     Očakávania od budúceho prváka
     Základné požiadavky:
     - čistá a zrozumiteľná reč, schopnosť komunikovať, vyjadrovať sa plynule
     - dostatočne vyvinutá hrubá motorika - dieťa dokáže stáť na jednej nohe, podliezať, atď.
     - dostatočne vyvinutá jemná motorika - dokáže sa samostatne obliecť a obuť, pozapínať si gombíky a zaviazať šnúrky, atď.
     Dieťa má pri zápise poznať základné farby i základné geometrické tvary - kruh, štvorec, obdĺžnik. Od dieťaťa sa očakáva pozornosť, schopnosť komunikovať a sústrediť sa na určitú činnosť.
     Dieťa by malo tiež vedieť:
     - nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi
     - vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predlohy
     - vedieť naspamäť detskú básničku alebo pesničku
     - orientovať  sa v priestore (vpredu, vzadu, hore, dole, vpravo, vľavo).

      

     Čo robiť v prípade, že dieťa ešte nie je dostatočne zrelé na školskú dochádzku?
     Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ školy rozhodne o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok.
     Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu je:
     a) odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast (pediater)
     b) odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
     Na základe týchto odporučení riaditeľ školy rozhodne o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa.

     Dôvody na odklad školskej dochádzky

     V posledných rokoch sa objavuje pomerne dosť detí, u ktorých odborníci či rodičia zvážia odklad školskej dochádzky. Zvyčajne sa za dôvody na odklad považujú tieto faktory:

     • dieťa sa narodilo medzi májom a augustom pred šiestimi rokmi (treba individuálne posúdiť!)
     • má problémy s výslovnosťou alebo nevie formulovať vety
     • nevydrží sa sústrediť a nezapamätá si vetu
     • nedokáže sa orientovať v čase, neovláda priestorovú orientáciu
     • nevie sa samostatne obliekať, obúvať, vyzliekať, nevie stolovať
     • nevie sa naučiť údaje o sebe (rodine, adresu, svoj vek)
     • nemá záujem o učenie, nie je prirodzene zvedavé na nové veci, nekladie otázky
     • je neposedné, netrpezlivé

     Na posúdenie nutnosti odkladu slúži vyšetrenie v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Dieťa absolvuje psychologické testy a rozhovor so psychológom, na základe čoho môže psychológ rovno odporučiť odklad, alebo navrhne stimulačný program a ešte jedno vyšetrenie tesne pred nástupom do školy.

     Niekedy totiž v čase zápisu dieťatko má drobný problém napr. v grafomotorike a celkom postačí, pokiaľ sa s dieťaťom bude cielene pracovať na posilnení tejto zložky, resp. na odstránení problému.

     Existuje možnosť predčasného nástupu do školy?

     Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

     Čo ak s dieťaťom, ktoré by malo nastúpiť šk. dochádzku, žijete v zahraničí alebo plánujete do zahraničia odísť?

     Dieťa musí byť riadne prihlásené do kmeňovej školy v Slovenskej republike (teda tam, kam patrí podľa školského obvodu). Pri zápise zákonný zástupca oznámi, že dieťa bude študovať v zahraničí a zároveň písomne požiada riaditeľa školy o povolenie študovať v zahraničí.

     Može tak urobiť aj na diaľku, nielen osobne.

      

      

     AKCIA: Rozšírenie náučného chodníka!!!

     Aktívne využívame rôzne fondy a dotácie na neustále skvalitňovanie vyučovacích aj mimoškolských aktivít pre naše deti.

     Teraz máte aj Vy, milí rodičia, starí rodičia a priatelia školy sa spolupodieľať  na rozšírení náučného chodníka.

     Buďte zodpovední k svojmu majetku a svojej rodine. Poistením domu alebo bytu prispejete do fondu, z ktorého budeme môcť opäť rozšíriť a budovať náš náučný chodník. Zároveň budete mať zabezpečenú  svoju nehnuteľnosť pred rôznymi živelnými a neočakávanými udalosťami.
     Do nášho fondu bude preúčtovaná suma vo výške jedného mesačného poistného!

     Využite túto možnosť od 27.6.2018 do 30.11.2018!

     Bližšie informácie: Ing. Igor Kondel, mobil: 0905764622

      

     Ďakujeme!!!

      

      

     OZNÁMENIE

     Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Dubníku oznamuje, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2018/2019 sa uskutoční 10. mája 2018 ( štvrtok ) v čase od 10,00 hod. do 15,00 hod. v budove materskej školy.

     Deti sa prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

     Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

      

     OTVORENÁ HODINA PRE PREDŠKOLÁKOV A ICH RODIČOV

      

     Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Dubník srdečne pozýva predškolákov a ich rodičov na otvorenú hodinu, ktorá sa uskutoční 5.4.2018 / štvrtok/ so začiatkom o 8.00 hod. v prvej triede ZŠ. Tešíme sa na stretnutie s Vami.

      

     Informácie o zápise detí do prvého ročníka

     Termín zápisu do prvého ročníka
     Zápis detí na šk.rok 2018/2019 sa  uskutoční dňa 9. apríla 2018 ( pondelok) v čase od 9:00 do 16:00 hod. Zápisu podliehajú deti narodené do 31. augusta 2012 vrátane uvedeného dátumu.

     Kedy zapísať dieťa do prvého ročníka?
     Každé dieťa, ktoré dovŕši do 1. septembra aktuálneho roka šiesty rok, sa na zápise musí zúčastniť. Rodič alebo zákonný zástupca žiaka je povinný doviesť dieťa na zápis a zapísať školopovinné dieťa riadne do základnej školy.

     Údaje a doklady, ktoré sa vyžadujú  pri zápise dieťaťa
     Na zápise škola vyžaduje meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, štátne občianstvo a trvalé bydlisko dieťaťa, meno, priezvisko, adresu zamestnávateľa a trvalé bydlisko zákonných zástupcov (rodičov). Je potrebné priniesť rodný list dieťaťa.

     Môže rodič  zapísať dieťa do školy bez toho, aby sa zúčastnilo na zápise?
     Ak je dieťa v čase zápisu choré,  rodič alebo iný zákonný zástupca sa musí dohodnúť s  riaditeľom školy na spôsobe zápisu.

     Kto je prítomný pri zápise?
     Okrem dieťaťa sú prítomní rodičia, budúci pán učiteľ, pani učiteľka, pani zástupkyňa MŠ, školský špeciálny pedagóg, školský psychológ, sociálny pedagóg. V rovnakom čase je možné vykonávať zápis i s viacerými deťmi.

     Priebeh zápisu
     Na zápise sa deti netestujú, všetko prebieha formou rozhovoru a hier tak, aby sa učitelia s budúcimi prváčikmi čo najlepšie zoznámili. Používajú  rôzne hry, doplňovačky, hádanky, farbičky, kocky, kartičky. Zápis  prebieha v príjemnom prostredí.

     Očakávania od budúceho prváka
     Základné požiadavky:
     - čistá a zrozumiteľná reč, schopnosť komunikovať, vyjadrovať sa plynule
     - dostatočne vyvinutá hrubá motorika - dieťa dokáže stáť na jednej nohe, podliezať, atď.
     - dostatočne vyvinutá jemná motorika - dokáže sa samostatne obliecť a obuť, pozapínať si gombíky a zaviazať šnúrky, atď.
     Dieťa má pri zápise poznať základné farby i základné geometrické tvary - kruh, štvorec, obdĺžnik. Od dieťaťa sa očakáva pozornosť, schopnosť komunikovať a sústrediť sa na určitú činnosť.
     Dieťa by malo tiež vedieť:
     - nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi
     - vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predlohy
     - vedieť naspamäť detskú básničku alebo pesničku
     - orientovať  sa v priestore (vpredu, vzadu, hore, dole, vpravo, vľavo).

      

     Čo robiť v prípade, že dieťa ešte nie je dostatočne zrelé na školskú dochádzku?
     Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ školy rozhodne o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok.
     Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu je:
     a) odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast (pediater)
     b) odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
     Na základe týchto odporučení riaditeľ školy rozhodne o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa.

     Dôvody na odklad školskej dochádzky

     V posledných rokoch sa objavuje pomerne dosť detí, u ktorých odborníci či rodičia zvážia odklad školskej dochádzky. Zvyčajne sa za dôvody na odklad považujú tieto faktory:

     • dieťa sa narodilo medzi májom a augustom pred šiestimi rokmi (treba individuálne posúdiť!)
     • má problémy s výslovnosťou alebo nevie formulovať vety
     • nevydrží sa sústrediť a nezapamätá si vetu
     • nedokáže sa orientovať v čase, neovláda priestorovú orientáciu
     • nevie sa samostatne obliekať, obúvať, vyzliekať, nevie stolovať
     • nevie sa naučiť údaje o sebe (rodine, adresu, svoj vek)
     • nemá záujem o učenie, nie je prirodzene zvedavé na nové veci, nekladie otázky
     • je neposedné, netrpezlivé

     Na posúdenie nutnosti odkladu slúži vyšetrenie v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Dieťa absolvuje psychologické testy a rozhovor so psychológom, na základe čoho môže psychológ rovno odporučiť odklad, alebo navrhne stimulačný program a ešte jedno vyšetrenie tesne pred nástupom do školy.

     Niekedy totiž v čase zápisu dieťatko má drobný problém napr. v grafomotorike a celkom postačí, pokiaľ sa s dieťaťom bude cielene pracovať na posilnení tejto zložky, resp. na odstránení problému.

     Existuje možnosť predčasného nástupu do školy?

     Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

     Čo ak s dieťaťom, ktoré by malo nastúpiť šk. dochádzku, žijete v zahraničí alebo plánujete do zahraničia odísť?

     Dieťa musí byť riadne prihlásené do kmeňovej školy v Slovenskej republike (teda tam, kam patrí podľa školského obvodu). Pri zápise zákonný zástupca oznámi, že dieťa bude študovať v zahraničí a zároveň písomne požiada riaditeľa školy o povolenie študovať v zahraničí.

     Može tak urobiť aj na diaľku, nielen osobne.

      

      

      

      

     VIANOČNÁ AKADÉMIA

      

      

     network.hu

     Deti a učitelia ZŠ s MŠ Dubník srdečne  pozývajú všetkých rodičov,starých rodičov a priateľov školy  na "Vianočnú akadémiu", ktorá sa uskutoční dňa 8.12.2017/ piatok/ o 17.00 hod. v Kultúrnom dome.

      Príďte sa spolu s nami vianočne naladiť!

      

      

      

      

      

      

      

      

     Milí rodičia !

      

       ZŠ Dubník organizuje denný letný tábor v termíne od 3.7. 2017 do  7.7.2017 okrem  5.7. 2017- Štátny sviatok , v čase od 9.00 hod. do 16.00 hod.

       Deti budú mať zabezpečený bohatý program / tvorivé dielne, športové aktivity, pečenie, varenie, 1dňový výlet, súťaže , opekačka atď./

     Cena: 10 Eur, ktorá zahŕňa obed v školskej jedálni / I.stupeň 3,80 Eur, II.stupeň 4,04 Eur za 4 dni/, pitný režim, autobus, vstupenky.

                Ostatné výdavky hradí škola.

      

      

     JARNÝ ZBER PAPIERA

     Oznamujeme deťom, rodičom, starým rodičom a priateľom školy, že jarný zber papiera sa uskutoční od 3.4. 2017 v   čase od 7.30 hod. do 16.00 hod.

     Koniec zberu oznámime deťom.

      

     OTVORENÁ HODINA PRE PREDŠKOLÁKOV A ICH RODIČOV

      

     Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Dubník srdečne pozýva predškolákov a ich rodičov na otvorenú hodinu, ktorá sa uskutoční 29.3.2017 so začiatkom o 8.00 hod. v prvej triede ZŠ. Tešíme sa na stretnutie s Vami.

      

     Informácie o zápise detí do prvého ročníka

     Termín zápisu do prvého ročníka
     Zápis detí na šk.rok 2017/2018 sa  uskutoční dňa 4. apríla 2017 ( utorok) v čase od 9:00 do 16:00 hod. Zápisu podliehajú deti narodené do 31. augusta 2011 vrátane uvedeného dátumu.

     Kedy zapísať dieťa do prvého ročníka?
     Každé dieťa, ktoré dovŕši do 1. septembra aktuálneho roka šiesty rok, sa na zápise musí zúčastniť. Rodič alebo zákonný zástupca žiaka je povinný doviesť dieťa na zápis a zapísať školopovinné dieťa riadne do základnej školy.

     Údaje a doklady, ktoré sa vyžadujú  pri zápise dieťaťa
     Na zápise škola vyžaduje meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, štátne občianstvo a trvalé bydlisko dieťaťa, meno, priezvisko, adresu zamestnávateľa a trvalé bydlisko zákonných zástupcov (rodičov). Je potrebné priniesť rodný list dieťaťa.

     Môže rodič  zapísať dieťa do školy bez toho, aby sa zúčastnilo na zápise?
     Ak je dieťa v čase zápisu choré,  rodič alebo iný zákonný zástupca sa musí dohodnúť s  riaditeľom školy na spôsobe zápisu.

     Kto je prítomný pri zápise?
     Okrem dieťaťa sú prítomní rodičia, budúci pán učiteľ, pani učiteľka, pani zástupkyňa MŠ, školský špeciálny pedagóg, školský psychológ, sociálny pedagóg. V rovnakom čase je možné vykonávať zápis i s viacerými deťmi.

     Priebeh zápisu
     Na zápise sa deti netestujú, všetko prebieha formou rozhovoru a hier tak, aby sa učitelia s budúcimi prváčikmi čo najlepšie zoznámili. Používajú  rôzne hry, doplňovačky, hádanky, farbičky, kocky, kartičky. Zápis  prebieha v príjemnom prostredí.

     Očakávania od budúceho prváka
     Základné požiadavky:
     - čistá a zrozumiteľná reč, schopnosť komunikovať, vyjadrovať sa plynule
     - dostatočne vyvinutá hrubá motorika - dieťa dokáže stáť na jednej nohe, podliezať, atď.
     - dostatočne vyvinutá jemná motorika - dokáže sa samostatne obliecť a obuť, pozapínať si gombíky a zaviazať šnúrky, atď.
     Dieťa má pri zápise poznať základné farby i základné geometrické tvary - kruh, štvorec, obdĺžnik. Od dieťaťa sa očakáva pozornosť, schopnosť komunikovať a sústrediť sa na určitú činnosť.
     Dieťa by malo tiež vedieť:
     - nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi
     - vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predlohy
     - vedieť naspamäť detskú básničku alebo pesničku
     - orientovať  sa v priestore (vpredu, vzadu, hore, dole, vpravo, vľavo).

      

     Čo robiť v prípade, že dieťa ešte nie je dostatočne zrelé na školskú dochádzku?
     Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ školy rozhodne o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok.
     Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu je:
     a) odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast (pediater)
     b) odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
     Na základe týchto odporučení riaditeľ školy rozhodne o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa.

     Dôvody na odklad školskej dochádzky

     V posledných rokoch sa objavuje pomerne dosť detí, u ktorých odborníci či rodičia zvážia odklad školskej dochádzky. Zvyčajne sa za dôvody na odklad považujú tieto faktory:

     • dieťa sa narodilo medzi májom a augustom pred šiestimi rokmi (treba individuálne posúdiť!)
     • má problémy s výslovnosťou alebo nevie formulovať vety
     • nevydrží sa sústrediť a nezapamätá si vetu
     • nedokáže sa orientovať v čase, neovláda priestorovú orientáciu
     • nevie sa samostatne obliekať, obúvať, vyzliekať, nevie stolovať
     • nevie sa naučiť údaje o sebe (rodine, adresu, svoj vek)
     • nemá záujem o učenie, nie je prirodzene zvedavé na nové veci, nekladie otázky
     • je neposedné, netrpezlivé

     Na posúdenie nutnosti odkladu slúži vyšetrenie v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Dieťa absolvuje psychologické testy a rozhovor so psychológom, na základe čoho môže psychológ rovno odporučiť odklad, alebo navrhne stimulačný program a ešte jedno vyšetrenie tesne pred nástupom do školy.

     Niekedy totiž v čase zápisu dieťatko má drobný problém napr. v grafomotorike a celkom postačí, pokiaľ sa s dieťaťom bude cielene pracovať na posilnení tejto zložky, resp. na odstránení problému.

     Existuje možnosť predčasného nástupu do školy?

     Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

     Čo ak s dieťaťom, ktoré by malo nastúpiť šk. dochádzku, žijete v zahraničí alebo plánujete do zahraničia odísť?

     Dieťa musí byť riadne prihlásené do kmeňovej školy v Slovenskej republike (teda tam, kam patrí podľa školského obvodu). Pri zápise zákonný zástupca oznámi, že dieťa bude študovať v zahraničí a zároveň písomne požiada riaditeľa školy o povolenie študovať v zahraničí.

     Može tak urobiť aj na diaľku, nielen osobne.

      

     DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

      

     Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Dubník srdečne pozýva rodičov, starých rodičov a priateľov školy na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 7.3.2017 so začiatkom o 8.00 hod. v ZŠ.  Záujemcovia si môžu pozrieť vyučovacie hodiny a prezrieť naše nové odborné učebne . Tešíme sa na stretnutie s Vami.

      

      

     POZVÁNKA NA MAŠKARNÝ PLES

     Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Dubník srdečne pozýva deti, rodičov a starých rodičov na  tradičný Maškarný ples, ktorý sa uskutoční dňa 17.2.2017/ piatok/  od 8. 00 hod do 12.00 hod.

     Čaká Vás príjemná zábava!

      

      

      

      

      

             

                                           MILÉ DETI!

      

     Dňa 26. októbra 2016, t. j. v stredu sa na našej škole uskutočnia tvorivé dielne, divadelné predstavenie Princezná so zlatou hviezdou a vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu tekvicu. Náš deň sa ukoční halloweenskou diskotékou, na ktorú už všetci netrpezlivo čakáte. Nezabudnite!!!.....VSTUP LEN V MASKÁCH!!!!!!!!

      

     Zoznam pomôcok do prvého ročníka

      

     Prezuvky - so svetlou podrážkou, nie šľapky

     Hygienické potreby - menší uterák s uškom na zavesenie, tekuté mydlo, toaletný papier 2 ks, hygienické vreckovky

     Vrecúško na TEV - tepláková súprava, krátke športové nohavice, biele tričko, ponožky,tenisky s bielou nešmykľavou podrážkou

      Pomôcky na VYV (uložené v škatuli od topánok-označiť menom)

     - vodové farby - najlepšie anilínové farby, stabilný pohár na vodu (nie sklenený), 2 ks guľatých štetcov (tenší a hrubší), hrubý plochý štetec, mastný pastel (voskovky), nožnice s guľatým hrotom, handrička, tuš, lepidlo tyčinkové, plastelína, gumený obrus (cca 60x90), staršie tričko, košeľa alebo zástera, farebný papier, výkresy A4 20 ks výkresy A3 20 ks

     Peračník - 3 ks ceruza mäkká (č. 2), 2 ks atramentové pero (najl. zn. TORNADO) alebo pero na bombičky, malá bavlnená handrička, farbičky – 12 ks (silne pigmentované najlepšie), strúhadlo, guma, nožnice s guľatým hrotom, malé pravítko

      Ostatné - zošit linajkový č. 511 10 ks - zošit linajkový č. 513 10 ks - zošit štvorčekový č. 5110 1 ks - zošit č. 624 (slovníček) - zošit čistý malý - pravítko 30 cm - dosky malé (na zošity) a veľké (na šlabikár a PZ) - obaly na zošity a učebnice

      Všetky pomôcky ( resp. ktoré sa dajú )aj veci na oblečenie označiť menom!!! (veci vo vrecúškach TEV, VYV, na prezuvkách, nožnice, lepidlá..)

      

      

      

     OZNÁMENIE

     Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Dubníku oznamuje, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2016/2017 sa uskutoční 19. mája 2016 ( štvrtok ) v čase od 10,00 hod. do 15,00 hod. v budove materskej školy.

     Deti sa prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

     Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

      

     OTVORENÁ HODINA PRE PREDŠKOLÁKOV A ICH RODIČOV

      

     Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Dubník srdečne pozýva predškolákov a ich rodičov na otvorenú hodinu, ktorá sa uskutoční 5.4.2016 so začiatkom o 8.00 hod. v prvej triede ZŠ. Tešíme sa na stretnutie s Vami.

      

     Informácie o zápise detí do prvého ročníka

     Termín zápisu do prvého ročníka
     Zápis detí na šk.rok 2016/2017 sa  uskutoční dňa 7. apríla 2016 ( štvrtok) v čase od 9:00 do 16:00 hod. Zápisu podliehajú deti narodené do 31. augusta 2010 vrátane uvedeného dátumu.

     Kedy zapísať dieťa do prvého ročníka?
     Každé dieťa, ktoré dovŕši do 1. septembra aktuálneho roka šiesty rok, sa na zápise musí zúčastniť. Rodič alebo zákonný zástupca žiaka je povinný doviesť dieťa na zápis a zapísať školopovinné dieťa riadne do základnej školy.

     Údaje a doklady, ktoré sa vyžadujú  pri zápise dieťaťa
     Na zápise škola vyžaduje meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, štátne občianstvo a trvalé bydlisko dieťaťa, meno, priezvisko, adresu zamestnávateľa a trvalé bydlisko zákonných zástupcov (rodičov). Je potrebné priniesť rodný list dieťaťa.

     Môže rodič  zapísať dieťa do školy bez toho, aby sa zúčastnilo na zápise?
     Ak je dieťa v čase zápisu choré,  rodič alebo iný zákonný zástupca sa musí dohodnúť s  riaditeľom školy na spôsobe zápisu.

     Kto je prítomný pri zápise?
     Okrem dieťaťa sú prítomní rodičia, budúci pán učiteľ, pani učiteľka, pani zástupkyňa MŠ, školský špeciálny pedagóg, školský psychológ, sociálny pedagóg. V rovnakom čase je možné vykonávať zápis i s viacerými deťmi.

     Priebeh zápisu
     Na zápise sa deti netestujú, všetko prebieha formou rozhovoru a hier tak, aby sa učitelia s budúcimi prváčikmi čo najlepšie zoznámili. Používajú  rôzne hry, doplňovačky, hádanky, farbičky, kocky, kartičky. Zápis  prebieha v príjemnom prostredí.

     Očakávania od budúceho prváka
     Základné požiadavky:
     - čistá a zrozumiteľná reč, schopnosť komunikovať, vyjadrovať sa plynule
     - dostatočne vyvinutá hrubá motorika - dieťa dokáže stáť na jednej nohe, podliezať, atď.
     - dostatočne vyvinutá jemná motorika - dokáže sa samostatne obliecť a obuť, pozapínať si gombíky a zaviazať šnúrky, atď.
     Dieťa má pri zápise poznať základné farby i základné geometrické tvary - kruh, štvorec, obdĺžnik. Od dieťaťa sa očakáva pozornosť, schopnosť komunikovať a sústrediť sa na určitú činnosť.
     Dieťa by malo tiež vedieť:
     - nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi
     - vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predlohy
     - vedieť naspamäť detskú básničku alebo pesničku
     - orientovať  sa v priestore (vpredu, vzadu, hore, dole, vpravo, vľavo).

      

     Čo robiť v prípade, že dieťa ešte nie je dostatočne zrelé na školskú dochádzku?
     Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ školy rozhodne o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok.
     Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu je:
     a) odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast (pediater)
     b) odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
     Na základe týchto odporučení riaditeľ školy rozhodne o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa.

     Dôvody na odklad školskej dochádzky

     V posledných rokoch sa objavuje pomerne dosť detí, u ktorých odborníci či rodičia zvážia odklad školskej dochádzky. Zvyčajne sa za dôvody na odklad považujú tieto faktory:

     • dieťa sa narodilo medzi májom a augustom pred šiestimi rokmi (treba individuálne posúdiť!)
     • má problémy s výslovnosťou alebo nevie formulovať vety
     • nevydrží sa sústrediť a nezapamätá si vetu
     • nedokáže sa orientovať v čase, neovláda priestorovú orientáciu
     • nevie sa samostatne obliekať, obúvať, vyzliekať, nevie stolovať
     • nevie sa naučiť údaje o sebe (rodine, adresu, svoj vek)
     • nemá záujem o učenie, nie je prirodzene zvedavé na nové veci, nekladie otázky
     • je neposedné, netrpezlivé

     Na posúdenie nutnosti odkladu slúži vyšetrenie v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Dieťa absolvuje psychologické testy a rozhovor so psychológom, na základe čoho môže psychológ rovno odporučiť odklad, alebo navrhne stimulačný program a ešte jedno vyšetrenie tesne pred nástupom do školy.

     Niekedy totiž v čase zápisu dieťatko má drobný problém napr. v grafomotorike a celkom postačí, pokiaľ sa s dieťaťom bude cielene pracovať na posilnení tejto zložky, resp. na odstránení problému.

     Existuje možnosť predčasného nástupu do školy?

     Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

     Čo ak s dieťaťom, ktoré by malo nastúpiť šk. dochádzku, žijete v zahraničí alebo plánujete do zahraničia odísť?

     Dieťa musí byť riadne prihlásené do kmeňovej školy v Slovenskej republike (teda tam, kam patrí podľa školského obvodu). Pri zápise zákonný zástupca oznámi, že dieťa bude študovať v zahraničí a zároveň písomne požiada riaditeľa školy o povolenie študovať v zahraničí.

     Može tak urobiť aj na diaľku, nielen osobne.

      

      

     JARNÝ ZBER PAPIERA

     Oznamujeme deťom, rodičom, starým rodičom a priateľom školy, že jarný zber papiera sa uskutoční od 4.4. 2016 v   čase od 7.30 hod. do 16.00 hod.

     Koniec zberu oznámime deťom.

      

      

     JARNÉ PRÁZDNINY

                                                                                Milé deti, milí rodičia!

     Oznamujeme Vám, že jarné prázdniny budú od 22.februára 2016 do 26.februára 2016.

     Nástup do školy bude 29.februára 2016. Prajeme Vám príjemné prežitie jarných prázdnin.

      

      

     VIANOČNÁ AKADÉMIA

     network.hu

     Deti a učitelia ZŠ s MŠ Dubník srdečne  pozývajú všetkých rodičov,starých rodičov a priateľov školy  na "Vianočnú akadémiu", ktorá sa uskutoční dňa 5.12.2015/ sobota/ o 15.00 hod. v Kultúrnom dome.

      Príďte sa spolu s nami vianočne naladiť!

      

      

      

      

      

      

      

     JESENNÝ ZBER PAPIERA

     Oznamujeme deťom, rodičom, starým rodičom a priateľom školy, že jesenný zber papiera sa uskutoční od 2.11. 2015 do 6. 11. 2015 v čase od 7.30 hod. do 16.00 hod.

      

     RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

     Dňa 28.09.2015 (v pondelok) o 16:00 hod. sa uskutoční plenárne rodičovské združenie, ktoré bude pokračovať individuálnou triednou schôdzou.

     Srdečne očakávame všetkých rodičov!

      

     EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

     Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt európsky deň jazykov 2015

     Európsky deň jazykov je podujatie, ktorým sa aj naša škola zapojí do celoeurópskej siete aktivít organizovaných po celej Európe počas septembra pri príležitosti

     "European Day of Languages".

     Tento deň sa oslavuje 26.septembra a všetky aktivity majú za cieľ podporiť zachovanie jazykovejrozmanitosti.

     Naša škola sa zapojí aktivitami dňa 25.9.2015.

     Našich žiakov čaká zábavné učenie sa.

      

      

     KAMPAŇ " Do školy na bicykli"

     Dňa 24.9.2015 sa zapojíme do kampane pod názvom " Do školy na bicykli".

     Podporíme tým zdravý spôsob života, dopravnú výchovu a ochranu ovzdušia.

      

     Jednodňový koncoročný výlet s animačným programom a nádychom
     histórie vo Fiľakove a okolí.


     Dňa 19.6.2015 sa celá škola zúčastní koncoročného výletu. Navštívime Hradné múzeum vo Fiľakove s nádychom histórie. Bude  nás čakať stredoveký rytier,  ktorý nás prevedie fascinujúcimidejinami hradu, ukáže nám dobové zbrane, predstaví zaujímavý život hrdinského hradného kapitána a nahliadneme aj do čias keď na hrade vládli Turci. Po prehliadke múzejnej časti  nás čaká vyhliadka na samom vrchu Bebekovej bašty a prechádzka po historických ruinách hradu.

     Veľmi sa tešíme!!! smiley

      

      

     CESTA ZA KULTÚROU

     V stredu 17.6.2015 podniknú žiaci druhého stupňa "Cestu za kultúrou". Navštívime mesto Štúrovo, kde si pozrieme film, obrazy v galérii a prejdeme sa po nábreží Dunaja, odkiaľ vidno krásnu baziliku v Ostrihome.

     Na cestu sa veľmi tešíme.smiley


      

      

     ZÁJAZD DO POĽSKA

     Fotky: Polsko (cestopis) (foto, obrazky)

     V dňoch od 22.5.do 23.5.2015 sa učitelia a žiaci 8.a 9.ročníka zúčastnia poznávacieho zájazdu do Poľska.  Navštívia  Osvienčim, Krakov a Vieličku.

      

      

      

      

     Milá mamka, milá babka, letí k Vám táto pozvánka.
     15. mája otvorí sa na kultúrnom dome brána.
     Pre koho? No pre Vás všetkých, čo pozrieť chcete Vaše dietky.
     Mamky, babky , všetci milí, príďte pozrieť, čo si deti pripravili.
     Nech o sedemnástej  v piatok, na Váš sviatok  sa Vaše srdcia usmejú.

      

     NOC V ŠKOLE

     Oznamujeme deťom a rodičom, že dňa 23.4.2015 / štvrtok/ sa uskutoční  akcia " Noc v škole".

     Žiaci sa vrátia do školy na 17.00 hod.  Tento rok nás čakajú hry. zábava , súťaže a veľa prekvapení. Budú aj akcie " Let´s dance a Karaoke show. "

     Veľmi sa tešíme!!!!!!

     Milí naši deviataci!smiley

     K vášmu veľkému Dňu vám želáme veľa veľa šťastia, pozitívne naladenie, aby ste všetky vedomosti, ktoré ste nadobudli využili v plnej miere. Myslíme na vás a držíme vám palce!!!winkyes

      

     VYČISTIME SI SLOVENSKO

     Dňa 10. 4.2015 sa naša škola zapojí do akcie Vyčistime si Slovensko, ktorú vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia

     pri príležitosti Dňa Zeme a organizuje ju aj naša obec dňa 11.4.2015. Milí žiaci, prineste si so sebou veľa energie, chuti do práce a dobrej nálady, aby aj naša škola mala podiel pri skrášlení našej obce a tak urobila dobrý skutok. wink

      

      

     DEŇ NARCISOV

     Dňa 27. 3. 2015 / piatok/ sa aj naša škola zapojí do verejnej finančnej zbierky Deň narcisov, ktorú organizuje Liga proti rakovine .

     Po obci budú chodiť dobrovoľníčky- žiačky našej školy spolu s pani učiteľkou. Tento rok budú mať na sebe žlté tričká s logom " liga proti rakovine". Do ich pokladničky môžete prispieť ľubovoľnou sumou, za ktorú Vám vopred dˇakujeme!

      

      

     JARNÝ ZBER PAPIERA

     Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt zber papiera obrazok

     Oznamujeme deťom, rodičom, starým rodičom a priateľom školy, že jarný zber papiera sa uskutoční od 16.3. 2015 do 20. 3. 2015 v čase od 7.30 hod. do 16.00 hod.

      

      

     DANIEL HEVIER V NAŠEJ ŠKOLE

      

      

      

     Oznamujeme všetkým žiakom , že dňa 11. 3. 2015 zavíta do našej školy známy slovenský spisovateľ, prekladateľ a textár Daniel Hevier. Sme veľmi radi, že v rámci jeho turné po Slovensku prijal pozvanie do našej školy. Tešíme sa na stretnutie s ním!smiley

      

     POZVÁNKA NA MAŠKARNÝ PLES

     Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Dubník pozýva deti, rodičov a starých rodičov na Maškarný ples, ktorý sa uskutoční dňa 6.2.2015/ piatok/  o 8. 30 hod.

     Čaká Vás príjemná zábava!

      

      

      

     OTVORENÁ HODINA PRE PREDŠKOLÁKOV A ICH RODIČOV

      

     Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Dubník srdečne pozýva predškolákov a ich rodičov na otvorenú hodinu, ktorá sa uskutoční 14.1.2015 so začiatkom o 9.50 hod. v prvej triede ZŠ. Tešíme sa na stretnutie s Vami.

      

     Informácie o zápise detí do prvého ročníka

     Termín zápisu do prvého ročníka
     Zápis detí na šk.rok 2015/2016 sa  uskutoční dňa 19. januára 2015 ( pondelok) v čase od 8:00 do 17:00 hod. Zápisu podliehajú deti narodené do 31. augusta 2009 vrátane uvedeného dátumu.

     Kedy zapísať dieťa do prvého ročníka?
     Každé dieťa, ktoré dovŕši do 1. septembra aktuálneho roka šiesty rok, sa na zápise musí zúčastniť. Rodič alebo zákonný zástupca žiaka je povinný doviesť dieťa na zápis a zapísať školopovinné dieťa riadne do základnej školy.

     Údaje a doklady, ktoré sa vyžadujú  pri zápise dieťaťa
     Na zápise škola vyžaduje meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, štátne občianstvo a trvalé bydlisko dieťaťa, meno, priezvisko, adresu zamestnávateľa a trvalé bydlisko zákonných zástupcov (rodičov). Je potrebné priniesť rodný list dieťaťa.

     Môže rodič  zapísať dieťa do školy bez toho, aby sa zúčastnilo na zápise?
     Ak je dieťa v čase zápisu choré,  rodič alebo iný zákonný zástupca sa musí dohodnúť s  riaditeľom školy na spôsobe zápisu.

     Kto je prítomný pri zápise?
     Okrem dieťaťa sú prítomní rodičia, budúci pán učiteľ, pani učiteľka, pani zástupkyňa MŠ, školský špeciálny pedagóg, školský psychológ, sociálny pedagóg. V rovnakom čase je možné vykonávať zápis i s viacerými deťmi.

     Priebeh zápisu
     Na zápise sa deti netestujú, všetko prebieha formou rozhovoru a hier tak, aby sa učitelia s budúcimi prváčikmi čo najlepšie zoznámili. Používajú  rôzne hry, doplňovačky, hádanky, farbičky, kocky, kartičky. Zápis  prebieha v príjemnom prostredí.

     Očakávania od budúceho prváka
     Základné požiadavky:
     - čistá a zrozumiteľná reč, schopnosť komunikovať, vyjadrovať sa plynule
     - dostatočne vyvinutá hrubá motorika - dieťa dokáže stáť na jednej nohe, podliezať, atď.
     - dostatočne vyvinutá jemná motorika - dokáže sa samostatne obliecť a obuť, pozapínať si gombíky a zaviazať šnúrky, atď.
     Dieťa má pri zápise poznať základné farby i základné geometrické tvary - kruh, štvorec, obdĺžnik. Od dieťaťa sa očakáva pozornosť, schopnosť komunikovať a sústrediť sa na určitú činnosť.
     Dieťa by malo tiež vedieť:
     - nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi
     - vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predlohy
     - vedieť naspamäť detskú básničku alebo pesničku
     - orientovať  sa v priestore (vpredu, vzadu, hore, dole, vpravo, vľavo).

      

     Čo robiť v prípade, že dieťa ešte nie je dostatočne zrelé na školskú dochádzku?
     Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ školy rozhodne o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok.
     Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu je:
     a) odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast (pediater)
     b) odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
     Na základe týchto odporučení riaditeľ školy rozhodne o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa.

     Dôvody na odklad školskej dochádzky

     V posledných rokoch sa objavuje pomerne dosť detí, u ktorých odborníci či rodičia zvážia odklad školskej dochádzky. Zvyčajne sa za dôvody na odklad považujú tieto faktory:

     • dieťa sa narodilo medzi májom a augustom pred šiestimi rokmi (treba individuálne posúdiť!)
     • má problémy s výslovnosťou alebo nevie formulovať vety
     • nevydrží sa sústrediť a nezapamätá si vetu
     • nedokáže sa orientovať v čase, neovláda priestorovú orientáciu
     • nevie sa samostatne obliekať, obúvať, vyzliekať, nevie stolovať
     • nevie sa naučiť údaje o sebe (rodine, adresu, svoj vek)
     • nemá záujem o učenie, nie je prirodzene zvedavé na nové veci, nekladie otázky
     • je neposedné, netrpezlivé

     Na posúdenie nutnosti odkladu slúži vyšetrenie v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Dieťa absolvuje psychologické testy a rozhovor so psychológom, na základe čoho môže psychológ rovno odporučiť odklad, alebo navrhne stimulačný program a ešte jedno vyšetrenie tesne pred nástupom do školy.

     Niekedy totiž v čase zápisu dieťatko má drobný problém napr. v grafomotorike a celkom postačí, pokiaľ sa s dieťaťom bude cielene pracovať na posilnení tejto zložky, resp. na odstránení problému.

     Existuje možnosť predčasného nástupu do školy?

     Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

     Čo ak s dieťaťom, ktoré by malo nastúpiť šk. dochádzku, žijete v zahraničí alebo plánujete do zahraničia odísť?

     Dieťa musí byť riadne prihlásené do kmeňovej školy v Slovenskej republike (teda tam, kam patrí podľa školského obvodu). Pri zápise zákonný zástupca oznámi, že dieťa bude študovať v zahraničí a zároveň písomne požiada riaditeľa školy o povolenie študovať v zahraničí.

     Može tak urobiť aj na diaľku, nielen osobne.

      

      

      

      

      

      

     POZVÁNKA NA VIANOČNÚ AKADÉMIU

      

      

     Deti a učitelia ZŠ s MŠ Dubník srdečne  pozývajú všetkých rodičov,starých rodičov a priateľov školy  na "Vianočnú akadémiu", ktorá sa uskutoční dňa 6.12.2014/ sobota/ o 15.00 hod. v Kultúrnom dome.

                                    Príďte sa spolu s nami vianočne naladiť!

      

     MIKULÁŠ   

        

     Milé naše deti!

     5.decembra 2014 / piatok/ Vás čaká veľké prekvapenie.

     Chcete vedieť aké?

     Viac Vám neprezradíme! wink

     Príďte a uvidíte...

     Tešíme sa na vás.

      

      

      

     VIANOČNÉ TRHY

      

      

     Žiaci a učitelia ZŠ Dubník pozývajú rodičov, starých rodičov a priateľov školy na 2. ročník VIANOČNÝCH TRHOV, ktoré budú prebiehať v budove ZŠ v termíne od 1.12.2014 do 17.12.2014 v čase od 8.00hod do 16.00hod.

                                        TEŠÍME SA NA STRETNUTIE S VAMI!

      

     Európsky deň rodičov a škôl

      

      

     Oznamujeme  rodičom, deťom a priateľom školy, že dňa 29.10.2014, t.j. v stredu od 16.00 hod. sa uskutoční v budove školy  Európsky deň rodičov a škôl spojený s hallowenskou diskotékou.  Čakajú Vás tvorivé dielne, kaderníčka, kozmetička, masérka a iné zaujímavosti.

     Uskutoční sa súťaž o najkrajšiu hallowenskú tekvicu. 

     Tešíme sa na Vašu účasť!

              Európsky deň jazykov    

      

      Európsky deň jazykov  je organizovaný Radou Európy a Európskou komisiou. Deň je oslavou jazykovej rôznorodosti členských krajín, ktoré tvoria súčasť bohatého kultúrneho dedičstva a tradícií. Cieľom je tiež podpora občanov k učeniu nových jazykov, vďaka ktorým si zvyšujú svoje šance na štúdium, prácu a lepší život v rámci EÚ.

     Milí žiaci, dňa 26.9. 2014 sa zapojí aj naša škola do Európskeho dňa jazykov. Čakajú Vás rôzne zábavné a poučné aktivity. Prineste si so sebou chuť súťažiť, zabaviť sa a naučiť sa niečo nové.

      

     Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt obrazky na zber papieraJESENNÝ ZBER PAPIERA

     Oznamujeme žiakom, rodičom, starým rodičom a priateľom školy, že jesenný zber papiera sa uskutoční od 20.októbra 2014 do 29.októbra 2014 v čase od 7.30 hod do 16.00 hod.

      

      

      

      

                                                                           ŠKOLSKÝ VÝLET

                                                                           

                                                                          

                                                                                           Milé deti!

      

                       Dňa 18.júna 2014 sa uskutoční koncoročný výlet detí základnej školy do          kaštieľa vo Svätom Antone.

              Čakajú Vás akcie: Sokoliarstvo

                                               Poľovnícka expozícia

                                               Detské divadlo Legenda o Sv. Hubertovi

                                               Hlasy vtákov a zveri

                                               Stanovište " Doskoč ako...!"

                                               Kŕmenie medveďa

                                                             Poľovnícke psíky

                                               Ako spolu žijú rastliny a zvieratá

                                               Hádzanie " flinty do žita"

                                               Kto nosí rohy a kto parohy

                                               Kŕmidlá

                                               Laserová strelnica

                                               Hudobné stanovište s trúbkou a lesnicou

                                               Jaskyniarstvo

                                                        VÝLET JE ZADARMO!

                           Prineste si so sebou dobrú náladu a chuť prežiť niečo zábavné a nové!

                                              

      

      

      

     Milá mamka, milá babka, letí k Vám táto pozvánka.
     Deviateho mája otvorí sa na kultúrnom dome brána.
     Pre koho? No pre Vás všetkých, čo pozrieť chcete Vaše dietky.
     Mamky, babky , všetci milí, príďte pozrieť, čo si deti pripravili.
     Nech o sedemnástej  v piatok, na Váš sviatok  sa Vaše srdcia usmejú.

      

      

      

     VEĽKONOČNÉ  ARANŽOVANIE

     Srdečne pozývame rodičov, starých rodičov a priateľov školy na spoločné veľkonočné aranžovanie, ktoré sa bude

     konať dňa 16.4.2014 / streda/  v budove ZŠ so začiatkom o 8.00 hod.

     Tešíme sa na stretnutie s Vami!

      

      

     NOC S ANDERSENOM

     Oznamujeme deťom a rodičom, že dňa 11.4.2014 sa uskutoční  akcia " Noc s Andersenom". Keďže minulý rok mala veľký

     úspech, dúfame, že aj tento rok sa zídeme v takom hojnom počte.

     Žiaci sa vrátia do školy na 18.00 hod. Budeme si čítať rozprávky a súťažiť v rôznych vedomostných súťažiach. 

     Veľmi sa tešíme!!!!!!

      

     DEŇ NARCISOV

     Dňa 11.4.2014 / piatok/ sa aj naša škola zapojí do verejnej finančnej zbierky Deň narcisov, ktorú organizuje Liga proti rakovine .

     Po obci budú chodiť dobrovoľníčky- žiačky našej školy spolu s pani učiteľkou. Tento rok budú mať na sebe oranžové

     vesty s logom " liga proti rakovine". Do ich pokladničky môžete prispieť ľubovoľnou sumou, za ktorú Vám vopred

     dˇakujeme!

     VYČISTIME SI SLOVENSKO

     Dňa 4. 4.2014 sa naša škola zapojí do akcie Vyčistime si Slovensko, ktorú vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia

     pri príležitosti Dňa Zeme a organizuje ju aj naša obec dňa 5.4.2014. Milí žiaci, prineste si so sebou veľa energie, chuti do práce a dobrej nálady, aby aj naša škola mala podiel pri skrášlení našej obce a tak urobila dobrý skutok. wink

      

      

     OTVORENÁ HODINA PRE PREDŠKOLÁKOV A ICH RODIČOV

      

     Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Dubník srdečne pozýva predškolákov a ich rodičov na otvorenú hodinu, ktorá sa uskutoční 23.1.2014 so začiatkom o 9.00 hod. v prvej triede ZŠ. Tešíme sa na stretnutie s Vami.

      

     Informácie o zápise detí do prvého ročníka

     Termín zápisu do prvého ročníka
     Zápis detí na šk.rok 2014/2015 sa  uskutoční dňa 5. februára 2014 ( streda) v čase od 9:00 do 17:00 hod. Zápisu podliehajú deti narodené do 31. augusta 2008 vrátane uvedeného dátumu.

     Kedy zapísať dieťa do prvého ročníka?
     Každé dieťa, ktoré dovŕši do 1. septembra aktuálneho roka šiesty rok, sa na zápise musí zúčastniť. Rodič alebo zákonný zástupca žiaka je povinný doviesť dieťa na zápis a zapísať školopovinné dieťa riadne do základnej školy.

     Údaje a doklady, ktoré sa vyžadujú  pri zápise dieťaťa
     Na zápise škola vyžaduje meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, štátne občianstvo a trvalé bydlisko dieťaťa, meno, priezvisko, adresu zamestnávateľa a trvalé bydlisko zákonných zástupcov (rodičov). Je potrebné priniesť rodný list dieťaťa.

     Môže rodič  zapísať dieťa do školy bez toho, aby sa zúčastnilo na zápise?
     Ak je dieťa v čase zápisu choré,  rodič alebo iný zákonný zástupca sa musí dohodnúť s  riaditeľom školy na spôsobe zápisu.

     Kto je prítomný pri zápise?
     Okrem dieťaťa sú prítomní rodičia, budúci pán učiteľ, pani učiteľka, pani zástupkyňa MŠ. V rovnakom čase je možné vykonávať zápis i s viacerými deťmi.

     Priebeh zápisu
     Na zápise sa deti netestujú, všetko prebieha formou rozhovoru a hier tak, aby sa učitelia s budúcimi prváčikmi čo najlepšie zoznámili. Používajú  rôzne hry, doplňovačky, hádanky, farbičky, kocky, kartičky. Zápis  prebieha v príjemnom prostredí.

     Očakávania od budúceho prváka
     Základné požiadavky:
     - čistá a zrozumiteľná reč, schopnosť komunikovať, vyjadrovať sa plynule
     - dostatočne vyvinutá hrubá motorika - dieťa dokáže stáť na jednej nohe, podliezať, atď.
     - dostatočne vyvinutá jemná motorika - dokáže sa samostatne obliecť a obuť, pozapínať si gombíky a zaviazať šnúrky, atď.
     Dieťa má pri zápise poznať základné farby i základné geometrické tvary - kruh, štvorec, obdĺžnik. Od dieťaťa sa očakáva pozornosť, schopnosť komunikovať a sústrediť sa na určitú činnosť.
     Dieťa by malo tiež vedieť:
     - nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi
     - vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predlohy
     - vedieť naspamäť detskú básničku alebo pesničku
     - orientovať  sa v priestore (vpredu, vzadu, hore, dole, vpravo, vľavo).

      

     Čo robiť v prípade, že dieťa ešte nie je dostatočne zrelé na školskú dochádzku?
     Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ školy rozhodne o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok.
     Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu je:
     a) odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast (pediater)
     b) odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
     Na základe týchto odporučení riaditeľ školy rozhodne o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa.

     Dôvody na odklad školskej dochádzky

     V posledných rokoch sa objavuje pomerne dosť detí, u ktorých odborníci či rodičia zvážia odklad školskej dochádzky. Zvyčajne sa za dôvody na odklad považujú tieto faktory:

     • dieťa sa narodilo medzi májom a augustom pred šiestimi rokmi (treba individuálne posúdiť!)
     • má problémy s výslovnosťou alebo nevie formulovať vety
     • nevydrží sa sústrediť a nezapamätá si vetu
     • nedokáže sa orientovať v čase, neovláda priestorovú orientáciu
     • nevie sa samostatne obliekať, obúvať, vyzliekať, nevie stolovať
     • nevie sa naučiť údaje o sebe (rodine, adresu, svoj vek)
     • nemá záujem o učenie, nie je prirodzene zvedavé na nové veci, nekladie otázky
     • je neposedné, netrpezlivé

     Na posúdenie nutnosti odkladu slúži vyšetrenie v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Dieťa absolvuje psychologické testy a rozhovor so psychológom, na základe čoho môže psychológ rovno odporučiť odklad, alebo navrhne stimulačný program a ešte jedno vyšetrenie tesne pred nástupom do školy.

     Niekedy totiž v čase zápisu dieťatko má drobný problém napr. v grafomotorike a celkom postačí, pokiaľ sa s dieťaťom bude cielene pracovať na posilnení tejto zložky, resp. na odstránení problému.

     Existuje možnosť predčasného nástupu do školy?

     Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

     Čo ak s dieťaťom, ktoré by malo nastúpiť šk. dochádzku, žijete v zahraničí alebo plánujete do zahraničia odísť?

     Dieťa musí byť riadne prihlásené do kmeňovej školy v Slovenskej republike (teda tam, kam patrí podľa školského obvodu). Pri zápise zákonný zástupca oznámi, že dieťa bude študovať v zahraničí a zároveň písomne požiada riaditeľa školy o povolenie študovať v zahraničí.

     Može tak urobiť aj na diaľku, nielen osobne.

      

      

      

      

      

     MOŽNO PRÍDE MIKULÁŠ, ANJEL, ČERT A ŽEBY AJ KÚZELNÍK???

      

      

      

     Milé naše deti!

     6.decembra 2013 / piatok/ Vás čaká veľké prekvapenie.

     Chcete vedieť aké?

     Viac Vám neprezradíme! wink

     Príďte a uvidíte...

     Tešíme sa na vás.

      

      

      

      

      

      

     VIANOČNÉ TRHY

      

     Žiaci a učitelia ZŠ Dubník pozývajú rodičov, starých rodičov a priateľov školy na 1. ročník VIANOČNÝCH TRHOV, ktoré budú prebiehať v budove ZŠ v termíne od 4.12.2013 do 17.12.2013 v čase od 8.00hod do 16.00hod. Dňa 9.12.2013 Vás očakávame od 8.00hod do 18.00hod.

     TEŠÍME SA NA STRETNUTIE S VAMI!

      

      

      

     HALLOWEENSKA DISKOTÉKA

     Milí žiaci!

     Srdečne Vás pozývame na Halloweensku diskotéku, ktorá sa uskutoční dňa 29.októbra 2013 / utorok/ po vyučovaní.

     Vstup len v maskách!

     Tešíme sa na vaše nápady!smiley

      

      

     POZVÁNKA

      

     Žiaci a pedagógovia ZŠ Dubník

      Vás srdečne pozývajú na

      Európsky deň rodičov a škôl

      ktorý sa uskutoční 11.10.2013 so začiatkom o 15.00 hod. v budove ZŠ Dubník.

     Všetkých rodičov, starých rodičov a ich ratolesti čakajú zábavné aktivity.

                                                Tešíme sa na Vás!

         

      

                                               Jesenný zber papiera

     Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Dubník oznamuje, že jesenný zber papiera sa uskutoční od 14.10. do 18.10. 2013 v čase od 7.30.hod. do 16.00 hod.

      

                                               Jesenný ekofestival

     Oznamujeme žiakom ročníkov 5.-9., že aj tento rok sa zúčastníme 22. ročníka jesenného ekofestivalu v Nových Zámkoch dňa 28.10.2013. Vypočujeme si prednášku "MEDVEDE NA SLOVENSKU" a pozrieme si dokument o živote šelmy v štýle celovečerného filmu " MEDVEĎ-PÁN KARPATSKÝCH LESOV".

      

                                               Plenárna schôdza ZRŠ

     Srdečne pozývame rodičov na plenárnu schôdzu ZRŠ, ktorá sa uskutoční dňa 23.9.2013 so začiatkom o 16.00 hod v budove ZŠ. Po nej sa uskutočnia triedne schôdze ZRŠ.

      

      

                                                Zumba fitness

     Srdečne Vás pozývame na Zumbu, ktorú začíname cvičiť 10.9.2013/ utorok/ o 18:30 hod v budove Základnej školy. Zumba je dynamické fitness cvičenie s prvkami aerobiku a kombinácie latinsko-amerických tancov.

     Vstupné: 2 eura

     Cvičiteľka: Timi z Nových Zámkov

                                       

                                                Letné prázdniny

     Milé deti, milí rodičia!

     Oznamujeme Vám, že letné prázdniny sú od 1.júla 2013 do 30.augusta 2013. Slávnostné otvorenie nového  školského roka 2013/2014 bude dňa 2.septembra 2013 začiatkom o 9.00hod. v budove školy.

      

                                                                  Deň detí

     Milé deti!

     S radosťou Vám oznamujeme, že dńa 31.05.2013 spolu oslávime Váš sviatok na Ranči na Striebornom jazere pri Galante. O zábavu bude postarané. Prineste si so sebou dobrú náladu a veľa energie.

     Vaši učitelia cheeky

      

                                              Pozvánka na Deň matiek

      

                                                        Milé  mamičky a staré mamy !

      Srdečne Vás pozývame na  Slávnostnú akadémiu ku Dňu matiek dňa 10.mája 2013 /piatok/ so začiatkom o 17.00 hod. v miestnom kultúrnom dome. Potešte sa  pohľadom na program, ktorý si pre Vás pripravili deti materskej a základnej školy.  Srdečne Vás očakávame.

      

     Vyčistime si Slovensko

     Dňa 12. apríla sa naša škola zapojí do akcie  Vyčistime si Slovensko, ktorú vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia pri príležitosti Dňa Zeme a organizuje ju aj naša obec dňa 13. apríla 2013. Milí žiaci, prineste si so sebou veľa energie, chuti do práce a dobrej nálady.smiley

      

     Deň narcisov

     Dňa 12.apríla / piatok/ sa aj naša škola zapojí do verejnej finančnej zbierky Deň narcisov, ktorú organizuje Liga proti rakovine. Po obci budú chodiť dobrovoľníčky-žiačky našej školy spolu s pani učiteľkou. Budú mať pri sebe pokladničku, do ktorej môžete prispieť ľubovoľnou sumou, a tým podporíte ľudí chorých na rakovinu. Za pomoc Vám vopred ďakujeme.

      

     Zber papiera

     Oznamujeme žiakom, rodičom a priateľom školy, že zber papiera bude od 3.4. do 12.4.2013.

      

     Veľkonočné prázdniny

     Oznamujeme žiakom našej školy, že veľkonočné prázdniny budú od 28.3. do 2.4. 2013. Výchovno- vzdelávací proces začne dňa 3.4.2013, t.j. v stredu. Prajeme vám príjemný oddych. smiley

      

     Veľkonočné aranžovanie

     Pozývame žiakov, rodičov a starých rodičov na veľkonočné aranžovanie, ktoré sa uskutoční dňa 26.3.2013 / utorok/ od 15.30 hod v priestoroch budovy základnej školy. Spoločne budeme vyrábať rôzne veľkonočné ozdoby, ikebany a robiť jarnú výzdobu. smiley

      

     Noc s Andersenom

     Oznamujeme deťom a rodičom, že z príležitosti mesiaca kníh  plánujeme dňa 21.3.2013 akciu" Noc s Andersenom". Žiaci s učiteľmi zostanú po vyučovaní v budove školy na noc zo štvrtka na piatok, kde si budú čítať rozprávky a súťažiť v rôznych vedomostných súťažiach.enlightened O večeru a raňajky bude postarané.

      

     Milí naši deviataci!smiley

     K vášmu veľkému Dňu vám želáme veľa veľa šťastia, pozitívne naladenie, aby ste všetky vedomosti, ktoré ste nadobudli využili v plnej miere. Myslíme na vás a držíme vám palce!!!winkyes

      

     Zápis do materskej školy

     Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Dubník oznamuje rodičom, že zápis do materskej školy bude  5.marca 2013  v čase od 10.00 hod. do 15.00 hod.

     Srdečne Vás očakávame!

      


     ll.pdf