• Súčasnosť školy

    • Súčasnosť našej školy

      

     Základná škola

                  V súčasnosti má škola 9 tried, je plnoorganizovaná, s vyučovacím jazykom slovenským.  Od 1. 1.2002 sme škola s právnou subjektivitou.

                 V školskom roku 2010/2011 prešla škola rozsiahlou rekonštrukciou: staré okná sa vymenili za plastové, budova bola zateplená a dostala nový náter. Snažili sme sa  zmodernizovať výchovno-vzdelávací proces zriadením multimediálnej učebne, ktorej súčasťou je aj  interaktívna tabuľa s dataprojektorom a notebookom. Učenie sa stalo pre žiakov aj učiteľov atraktívnejším. Multimediálnu učebňu vymaľovala  naša bývalá žiačka Adriana Mišková. Do tejto miestnosti bola presťahovaná knižnica, kde si môžu žiaci oddýchnuť pri čítaní , ale aj požičať si knihy domov.

     Pre žiakov našej školy sa vytvorila relaxačná miestnosť, kde si v pohodlí sedacích vakov môžu vychutnať rozprávky, ale aj náučné filmy prostredníctvom videa.

     Učitelia sa zapájajú do rôznych projektov, aby získali pre školu finančné alebo materiálne prostriedky. Stojí ich to nemálo času a úsilia, ale s podporou vedenia školy a obce táto námaha stojí za to. Okrem rôznych projektov sa pedagógovia zúčastňujú ďalšieho vzdelávania  organizovaných Ministerstvom školstva SR a MPC.

     Talentovaní žiaci reprezentujú  školu na rôznych olympiádach, na ktorých sa stávajú úspešnými riešiteľmi.

     Naše deti majú možnosť vybrať si z množstva záujmových útvarov, kde si zdokonaľujú svoje vedomosti ale aj relaxujú pri obľúbenom športe. 

                 Organizujeme exkurzie, výlety, tvorivé dielne, besedy, súťaže, športové dni, akadémie a  akcie s rodičmi pri rôznych príležitostiach.

        

      

     Materská škola

                 Materská škola je od roku 2002 súčasťou právneho subjektu Základná škola s materskou školou.

                 V roku 2004 sa presťahovala  do bývalého Školského klubu detí v areáli základnej školy,  kde sa zrekonštruoval interiér.  V súčasnosti navštevuje MŠ 37 detí.

                 MŠ je umiestnená v spoločnej budove so školskou kuchyňou a školskou jedálňou. Prízemie tvorí vstupná hala, spoločná jedáleň  základnej a materskej školy, kuchyňa s príslušnými priestormi.

                   Na poschodí sú priestory materskej školy a to: 2 herne, šatňa,  hygienické zariadenia, kancelária, šatňa pre zamestnancov  a sklad učebných pomôcok.

                 Stravovanie detí  a zamestnancov zabezpečuje školská kuchyňa a školská jedáleň, ktorá  je súčasťou právneho subjektu.

                 Prostredie školského dvora  bolo zriadené v rokoch 2006 - 2007. Deťom dáva množstvo príležitostí na rozvoj pohybových zručností a na využívanie rôznych edukačných aktivít. Areál školského dvora chceme naďalej zveľaďovať doplnením  ďalších  exteriérových hračiek a zelene.

                  V rámci spolupráce so základnou školou využívame počítačovú učebňu ZŠ na  oboznamovanie detí s elementárnymi základmi práce s počítačom .

                 Vidiecky charakter a okolitá príroda dáva množstvo príležitostí  na oboznamovanie detí s prírodou a na rozvoj pohybových schopností.

                 Materská škola obohacuje výchovu a vzdelávanie o prvky environmentálnej výchovy. Má k tomu vypracovaný interný  projekt.