• Materská škola

    •  Zástupkyňa pre MŠ: Mgr. Karin Nyári

       Učiteľky: Anna Jankovičová

                         Zuzana Mitalová

                         Kamila Trévaiová

                        

                     

      

     Elokované pracovisko-Základná škola s materskou školou Dubník

      

     Školský vzdelávací program

     Príroda na dlani

      

     Obsah

     1.  Základné identifikačné údaje o škole ( názov školy, názov školského vzdelávacieho

           programu, stupeň vzdelania, dĺžka dochádzky, forma výchovy a vzdelávania, vyučovací

           jazyk)

     2.  Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania

     3.  Vlastné zameranie školy

     4.   Učebné osnovy a východiská plánovania

     5.   Spôsob a podmienky ukončovania  výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu o   

           získanom vzdelaní

     6.   Personálne zabezpečenie

     7.   Materiálno - technické a priestorové podmienky

     8.   Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

     9.   Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí

     10.  Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov

     11.  Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov

      

     1. Základné identifikačné údaje o škole

     Názov školy : Elokované pracovisko-Základná škola s materskou školou Dubník

     Názov ŠkVP: Príroda na dlani

     Stupeň vzdelania: Predprimárne vzdelanie

      Dĺžka dochádzky: Niekoľkoročná dochádzka

      Forma výchovy a vzdelávania: Celodenná, v prípade záujmu zákonných zástupcov

                                                         materská škola poskytuje možnosť poldennej výchovy    

                                                         a vzdelávania

            

     Vyučovací jazyk : Slovenský

      

     Predložený zriaďovateľovi :

            

     Prerokovaný v pedagogickej rade:

      

     Prerokovaný v rade školy:

      

     Vydaný dňa:

     2.Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania

     Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania  školy vychádza z úloh, ktoré sú deklarované v hlavných dokumentoch schválených Ministerstvom  školstva, vedy, výskumu a športu SR a z koncepčného zámeru rozvoja materskej školy.

     Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania  v materskej škole je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne  ako základu pre školské vzdelávanie v základnej škole a pre život v spoločnosti.

     Cieľom a poslaním výchovy a vzdelávania v našej materskej škole je umožniť deťom:

     - plynulú adaptáciu na prostredie materskej školy

     - v spolupráci so zriaďovateľom zabezpečiť predprimárne vzdelávanie  čo najvyššiemu počtu 

       detí

     - podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu hrou, priamou skúsenosťou a aktívnym

       bádaním

     - pripraviť dieťa na vstup do primárneho vzdelávania v základnej škole

     - vytvárať podnetné prostredie  k rozvoju predčitateľskej gramotnosti

     - využívať miestne prírodné lokality na spoznávanie flóry a fauny

     - vštepovať deťom  prvky environmentálnej výchovy, ochrany prírody

     - pravidelným pobytom na čerstvom vzduchu si osvojovať  pohybové zručnosti      

       a zdokonaľovať  pohybové schopnosti

     - využívaním dopr. ihriska  vychovávať deti k dopravnej disciplíne, dodržiavaniu zásad    

       bezpečného správania v roli chodca, cyklistu

     3.  Vlastné zameranie školy

     Naša materská škola je od roku 2002 súčasťou právneho subjektu Základná škola s materskou školou.

     V roku 2004 sa presťahovala  do bývalého Školského klubu detí v areáli základnej školy, kde bola  rekonštrukčnými prácami v dvoch etapách  prispôsobená hygienickým a bezpečnostným požiadavkám pre deti materskej školy.

      

     Spoznávaj , uč sa a ochraňuj prírodu

      

     Inšpiráciou k názvu ŠkVP ,, Príroda na dlani“  bolo prírodné  prostredie, ktoré  nás obklopuje. Vidiecky charakter a okolitá príroda dáva množstvo príležitostí  na oboznamovanie detí s prírodou a na rozvoj pohybových schopností. ( Rybník, čerešňové cesty, vinohrad, poľnohospodársky podnik AT Dunaj, súkromne hospdáriaci roľníci, areál ZŠ....)Už ani vidiecke deti nevedia o prírode toho toľko, ako pred pár rokmi ich rodičia.

     Naším cieľom je citlivo utvárať kladný vzťah detí k prírode, k jej krásam, postupne vzbudiť záujem o problematiku ochrany prírody a prakticky uplatniť návyky základov osobnej zodpovednosti za stav prostredia v akom žijú., aby deti  nielen spoznávali prírodu, ale aby si ju užívali a učili sa zo samotnej prírody, aby poznávali pôvod potravín, význam ochrany životného prostredia. To  všetko napomôže deťom spoznať zdravý životný štýl od útleho veku.

      

     Pohybom  prispej k svojmu zdraviu

      

     Prostredie školského dvora  bolo zriadené v rokoch 2006 -2007.Deťom dáva množstvo príležitostí na rozvoj pohybových zručností a na využívanie rôznych edukačných aktivít.

     V roku 2016 bolo dobudované malé dopravné ihrisko, kde majú deti možnosť  získať kompetencie v oblasti dopravnej výchovy, ale aj zdokonaľovať pohybové schopnosti a zručnosti.

     K rozvoju psychomotorických kompetencií môžeme využívať aj športový areál základnej školy s multifunkčným ihriskom.

     Areál školského dvora chceme naďalej zveľaďovať doplnením  ďalších  exteriérových hračiek a  zelene, kvetinového, zeleninového, bylinkového záhona a  environmentálnej tabule.                                                          

     4.   Učebné osnovy a východiská plánovania

     Učebnými osnovami školského vzdelávacieho programu ,,Príroda na dlani“ sú výkonové štandardy jednotlivých vzdelávacích oblastí  Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách rozdelené na mesiace školského roku do jednotlivých obsahových celkov.

     Každý obsahový celok obsahuje niekoľko tém .

     Časový rozsah tém  je prispôsobený aktuálnosti,  náročnosti a zameraniu materskej školy, ale je zväčša v rozsahu jedného alebo dvoch  týždňov

      

     Východiská plánovania

     Výchovno-vzdelávaciu činnosť plánujeme týždenne. Výchovno-vzdelávací plán vypracúva učiteľka rannej zmeny aj pre kolegyňu popoludňajšej zmeny po vzájomnej konzultácii.

     Pri plánovaní aktivít prihliadame na rôzne úrovne vývoja detí.

     Výkonové štandardy  v učebných osnovách Školského vzdelávacieho programu ,,Príroda na dlani“ sú spracované v troch skupinách.

     1. Výkonové štandardy, ktoré sa plnia priebežne v denných aktivitách bez potreby  plánovať ich v rámci cielených výchovnovzdelávacích aktivít.

     2. Výkonové štandardy , ktoré si vyberá a volí učiteľka pri plánovaní výchovnovzdelávacej činnosti na základe aktuálnych rozvojových potrieb a možností detí, prípadne situačného rozhodovania a  prirodzených situácií k danej téme.

     3.Výkonové štandardy, ktoré sú úzko viazané na  obsahový celok delený na jednotlivé  témy a sú ich pevnou súčasťou.

     Stratégie, aktivity , učebné zdroje v rámci témy si volí učiteľka. Vychádzajú z reálnych možností, dostupných zdrojov, ale hlavne z potrieb a možností detí.

      

     Výkonové štandardy, ktoré sa plnia priebežne

     Jazyk a komunikácia

     Komunikačné konvencie

     Aktívne a spontánne nadväzuje rečový kontakt s inými osobami - deťmi  i dospelými

     Reaguje na neverbálne signály ( gestá, mimiku), udržuje očný kontakt, hlasnosť prejavu prispôsobuje situácii

     Používanie jazyka prispôsobuje sociálnym situáciám a vzťahom

     Pozná a dodržiava základné pravidlá vedenia dialógu

     Gramatická správnosť  spisovnosť

     Rozumie spisovnej podobe jazyka

     Písaná reč

     Poznávanie funkcií písanej reči

     Dokáže jednoducho vysvetliť, prečo je písaná reč dôležitá a uvedie jednoduché príklady

     Porozumenie explicitného významu textu- slovná zásoba

     Vlastnými slovami vysvetlí význam slov, ktoré pozná( napr. opisom, použitím synonymických výrazov, aj negatívnym vymedzením, teda použitím antoným a i.)

     Porozumenie implicitného významu textu

     Uvažuje nad informáciami prezentovanými prostredníctvom informačno-komunikačných technológií, porovnáva ich s vlastnou skúsenosťou a s tým , čo vie z iných zdrojov

     Koncept tlače a znalosť knižných konvencií

     Používa knihu správnym spôsobom

     Identifikuje niektoré písmená abecedy

     Grafomotorické predpoklady  písania

     Pri kreslení a grafomotorických činnostiach sedí vzpriamene , vzdialenosť očí od podložky je primeraná

      

     Človek a spoločnosť

     Orientácia v čase

     Plynule rozpráva  o svojich záľubách aj povinnostiach

     Vie koľko má rokov

     Ľudia v blízkom a širšom okolí

     Nadväzuje adekvátny sociálny kontakt( verbálny i neverbálny) s inými osobami – deťmi  i dospelými

     Základy etikety

     Volí vhodný pozdrav vzhľadom na aktuálnu situáciu a odzdraví primerane situácii

     Používa prosbu, poďakovanie, ospravedlnenie vzhľadom na aktuálnu situáciu

     Rešpektuje dohodnuté pravidlá spoločensky prijateľného správania

     Správa sa ohľaduplne k deťom i dospelým

     Ľudské vlastnosti a emócie

     Identifikuje pozitívne a negatívne ľudské vlastnosti

     Spolupracuje v skupinovej činnosti a na základe osobnostných predpokladov

     Sústredí sa na činnosť na základe zapojenia vôľových vlastností

     Dokončuje individuálnu alebo skupinovú činnosť

     Vyjadruje pocity zo zážitku, vypočutej rozprávky alebo príbehu- pozitívne i negatívne

     Reaguje spoločensky prijateľným spôsobom na aktuálne prejavy emócií- pozitívne i negatívne

     Opíše aktuálne emócie

     Prosociálne správanie

     V dialógu vie vypočuť iných ( deti i dospelých)

     Rozlišuje vhodné a nevhodné správanie

     Požiada o pomoc, keď si to situácia vyžaduje a poďakuje za pomoc od druhých

     Poskytne iným pomoc

     Obdarí druhých

     Podelí sa o veci

     Ocení dobré skutky

     Presadzuje sa v hre alebo v činnosti spoločensky prijateľným spôsobom

     Nenásilne  rieši konflikt

     Odmieta nevhodné správanie

     Odmieta kontakt s neznámymi osobami

     Uvedomuje si na elementárnej úrovni dôsledky svojho správania

     Pozná na elementárnej úrovni svoje práva a splniteľné povinnosti

      

     Zdravie a pohyb

     Hygiena a sebaobslužné činnosti

     Má osvojené základné hygienické návyky ( použitie toalety a toal. papiera, umývanie rúk po použití toalety, umývanie rúk pred jedlom a po zašpinení sa atď)

     Ovláda základné sebaobslužné činnosti

     Aktívne sa zúčastňuje na príprave stolovania, používa príbor a dodržiava čistotu pri stolovaní

     Udržiava poriadok vo svojom okolí

     Pohyb a telesná zdatnosť

     Dodržiava pravidlá v pohybových hrách

     Zdravie a zdravý životný štýl

     Opíše jednoduchú prevenciu prenesenia infekčného ochorenia (napr. nekýcham na druhého) a vzniku zubného kazu (čistím si zuby).

     Výkonové štandardy, z ktorých si volí učiteľka pri plánovaní výchovnovzdelávacej činnosti k jednotlivý témam

     Jazyk a komunikácia

     Artikulácia a výslovnosť

     Vyslovuje správne, zreteľne a plynule všetky hlásky a hláskové skupiny

     Formuluje gramaticky správne jednoduché rozvité vety a súvetia.

     Porozumenie explicitnému významu textu- slovná zásoba

     Odpovedá na otázky vyplývajúce z textu (napr .udalostí, deja, faktov, informácií a i.).

     Reprodukuje stručne obsah prečítaného textu.

     Porozumenie implicitnému významu textu

     Odpovedá na otázky nad rámec doslovného významu textu a dokáže predvídať dej, domýšľať (dedukovať) obsah, aplikovať informácie z textu v prenesených situáciách a pod.

     Obsahy a zážitky z čítania vyjadruje vo výtvarných činnostiach.

     Obsahy a zážitky z čítania vyjadruje v dramatických a hudobno-pohybových činnostiach.

     Znalosť žánrov a jazykových prostriedkov písanej reči

     Predvída udalosti deja, zápletku, záver z príbehu a opiera sa pri tom o poznanie štruktúry rozprávok, príbehov pre deti a bájok.

     Dokáže vysvetliť prenesený (symbolický) význam jednoduchých slovných spojení

     Koncept tlače a znalosť knižných konvencií

     Na základe ilustrácie rozpráva vlastný jednoduchý príbeh.

     Fonologické procesy a fonologické uvedomovanie

     Sprevádza spievanie piesne alebo recitáciu krátkeho literárneho útvaru rytmickým sprievodom.

     Rozhodne, či sa dve slová rýmujú.

     Rozčlení zvolené slová na slabiky.

     Vyčlení začiatočnú hlásku slova.

     Grafomotorické predpoklady písania

     Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce pohyby dlane a prstov.

     Pri kreslení a grafomotorických činnostiach drží ceruzku správnym spôsobom a vyvíja primeranú intenzitu tlaku na podložku

     Matematika a práca s informáciami

     Čísla a vzťahy

     Vymenuje čísla od 1 do 10 tak, ako idú za sebou.

     V obore od 1 do 10 pokračuje od náhodného čísla v numerickej postupnosti po číslo 10.

     V obore do 10 určí počítaním po jedenej počet predmetov v skupine.

     V obore do 10 vytvorí skupinu predpísaných predmetov s určeným počtom a zo skupiny predmetov oddelí skupinu s určeným počtom.

     V obore do 6 pomocou hmatu alebo sluchu určí počet predmetov v skupine a vytvorí skupinu predmetov s určeným počtom.

     Pridá ku skupine a odoberie zo skupiny skupinu s daným počtom

     Pomocou určovania počtu rieši kontextové úlohy s jednou operáciou, kde sa pridáva, odoberá, dáva spolu a rozdeľuje.

     Pre dve skupiny určí, kde je viac, kde je menej alebo rovnako veľa predmetov podľa zisteného počtu v skupinách (do 10 prvkov v skupine).

     Pre dve skupiny určí, kde je viac, kde je menej alebo rovnako veľa predmetov bez určovania ich počtu.

     Bez zisťovania počtu predmetov manipuláciou rozdelí skupinku na 2 alebo 3 skupinky s rovnakým počtom.

     Bez zisťovania počtu rozdelí (ak to ide) skupinku obrázkov na 2 skupinky s rovnakým počtom.

     Geometria a meranie

     Určí (označí) objekt na základe popisu polohy pomocou slov a slovných spojení hore, dole, vpredu, vzadu, nad, pod, pred, za, medzi, na (čom, kom), v (čom, kom), vpravo, vľavo, v rohu, v strede (miestnosti, obrázka ...).

     Pomocou slov a slovných spojení hore, dole, vpredu, vzadu, nad, pod, pred, za, medzi, na (čom, kom), v (čom, kom), vpravo, vľavo, v rohu, v strede(miestnosti, obrázka ...)opíše polohu objektu, umiestni predmet podľa pokynov, dá pokyn na umiestnenie predmetu na určené miesto.

     Pomocou slov a slovných spojení hore, dole, vpredu, vzadu, nad, pod, pred, za, medzi, na (čom, kom), v (čom, kom), vpravo, vľavo, v rohu, v strede (miestnosti, obrázka ...) dokreslí obrázok podľa pokynov, dá pokyn na dokreslenie obrázka na určené miesto.

     Určí (aj len hmatom), pomenuje a vymodeluje guľu, kocku, valec.

     Postaví stavbu z primeraného množstva (do 10) stavebnicových dielcov podľa predlohy, podľa pokynov, na danú tému.

     V skupine útvarov identifikuje (aj hmatom) kruh, štvorec, obdĺžnik, trojuholník.

     Poskladá z primeraného množstva útvarov obrázok podľa predlohy, pokynov a na danú tému.

     Nakreslí, rozlíši, vymodeluje a pomenuje rovnú a krivú čiaru.

     Využíva čiarový pohyb na spájanie bodov do obrazcov, kreslenie obrysov či identifikáciu cesty v obrazci (v bludisku, na jednoduchej mape).

     Na základe pokynov daných pomocou symbolov ↓, ←, →, ↑ (alebo pomocou iných dohodnutých symbolov pre pohyb v štvorcovej sieti) sa dokáže pohybovať  v štvorcovej sieti.

     Približne nakreslí kruh, štvorec, obdĺžnik, trojuholník.

     Odmeria vzdialenosť a určený rozmer predmetu (v skutočnosti, aj na obrázku) odhadom a pomocou určenej aj zvolenej neštandardnej jednotky (krok, dlaň, pomocný predmet). Výsledok merania vysloví počtom použitých jednotiek merania (v obore do 10).

     Odhadom aj meraním porovná dva predmety podľa veľkosti určeného rozmeru (dĺžka, výška, šírka, hrúbka). Výsledok porovnania vysloví pomocou stupňovania prídavných mien (dlhší, kratší, širší, nižší, užší...).

     Pri usporiadaní 3 predmetov určí predmet s najväčším zvoleným rozmerom. Túto skutočnosť vysloví pomocou slov s predponou naj (najdlhší, najkratší, najužší, najtenší ...).

     Usporiada podľa veľkosti určeného rozmeru 3 až 4 predmety.

     V usporiadanom rade určí objekt na základe slov prvý, druhý, tretí, štvrtý, posledný, predposledný, pred, za, hneď pred a hneď za.

     Opíše polohu predmetov v usporiadanom rade a umiestni v ňom predmet podľa týchto pokynov

     Logika

     Vytvorí (nakreslí) podľa daného vzoru (do 6 objektov) alebo pravidla jednoduchú postupnosť objektov.

     Pokračuje vo vytvorenej postupnosti predmetov alebo nakreslenej postupnosti obrázkov. Predmety môžu byť celkom odlišné, alebo sa líšia iba farbou či veľkosťou.

     Objaví a jednoducho opíše pravidlo postupnosti

     Rozhodne o pravdivosti (áno/nie, platí/neplatí) jednoduchých tvrdení.

     Rozhodne ,či daný objekt má/nemá danú vlastnosť.

      

     Zo skupiny objektov vyberie všetky objekty s danou vlastnosťou (napr. farba, tvar, veľkosť, materiál a pod.).

     Roztriedi objekty v skupine na základe určenej vlastnosti (napr. farba, tvar, veľkosť, materiál a pod.).

     Vytvorí dvojicu objektov na základe danej logickej súvislosti.

     Práca s informáciami

     Ovláda základy práce  digitálnymi technológiami, vie ovládať digitálne hry či používať digitálne animované programy určené pre danú vekovú skupinu apod.

     Na niektorej z dostupných digitálnych pomôcok (podľa možností konkrétnej materskej školy), ktorá simuluje pravouhlý pohyb v štvorcovej sieti (po štvorčekoch aj po vrcholoch), vie pomocou tlačidiel prejsť určenú trasu a to aj s prekážkami, pri tom zbiera a ukladá určené predmety, dodržiava správne poradie činností. Naraz dokáže naplánovať až 4 kroky takejto cesty.

     Na niektorej z dostupných digitálnych pomôcok (podľa možností konkrétnej materskej školy), vie kresliť, farebne vypĺňať uzavreté plochy, vyberať a umiestňovať obrázky.

      

     Človek a svet práce

     Konštruovanie

     Chápe technický náčrt ako návod pre vytvorenie predmetu.

     Podľa návrhu (schémy, náčrtu, predlohy) zhotoví daný predmet.

     Pracuje podľa jednoduchého kresleného postupu.

     Vytvorí jednoduchý výrobok a pomenuje jeho účel.

     Jednoducho opíše postup zhotovenia vybraných výrobkov.

     Človek a príroda

     Vnímanie prírody

     Rozpráva o prírodných reáliách známeho okolia.

     Neživá príroda

     Uvedie príklady javov, v ktorých je možné vnímať prítomnosť vzduchu.

     Prírodné javy

     Opíše vybrané prírodné javy a podmienky zmeny ich fungovania na základe vlastného pozorovania a skúmania (svetlo a tiene, teplo a horenie, topenie a tuhnutie, vyparovanie, rozpúšťanie, zvuk, sila a pohyb).

      

      

     Umenie a kultúra- hudobná výchova a výtvarná výchova

     Rytmické činnosti

     Vokálne rytmizuje riekanky rôzneho druhu v 2/4 aj v 3/4 takte.

     Realizuje rytmický sprievod k riekankám a piesňam.

     Vokálne činnosti

     Spieva piesne a riekanky

     Inštrumentálne činnosti

     Využíva hudobné nástroje Orffovho inštrumentára na vyjadrenie charakteru, nálady piesne či skladby.

     Zvláda jednoduché inštrumentálne sprievody k piesňam a riekankám.

     Aktívne počúva hudobné skladby pre deti, piesne a spev učiteľky.

     Vyjadruje zážitky z počúvanej hudby verbálne, pohybom alebo inými umeleckými výrazovými prostriedkami.

     Hudobno- pohybové činnosti

     Vyjadrí charakter piesní a hudby prirodzeným kultivovaným pohybom.

     Využíva tanečné prvky v jednoduchých choreografiách. Imituje pohyb v hudobno -pohybových hrách.

     Hudobno-dramatické činnosti

     Vyjadruje piesne, riekanky a hudobné skladby prostriedkami hudobnej dramatiky.

     Výtvarné činnosti s tvarom na ploche

     Skladá tvary a skladaním vytvorí novotvar (nové zobrazenie) a pomenuje ho.

     Vystrihuje časti obrázkov.

     Spája časti obrázkov lepením.

     Dotvára tvary kresbou (maľbou) a pomenuje výsledok.

     Dopĺňa (spresňuje) neurčitý tvar.

     Výtvarné činnosti s tvarom v priestore

     Modeluje tvary z mäkkej modelovacej hmoty.

     Skladá, spája z rôznych materiálov priestorovú zostavu pomenuje ju.

     Výtvarné činnosti s farbou

     Pomenuje základné a zmiešané farby.

     Ovláda základy miešania farieb.

     Ovláda niekoľko techník maľovania.

     Farbami vyjadruje pocity.

     Hravo experimentuje s farbami.

     Spontánny výtvarný prejav

     Výtvarne vyjadruje svoje predstavy o svete.

     Kreslí postavu.

     Používa rôzne maliarske nástroje.

     Opíše obsah kresby.

     Reaguje výtvarnými prostriedkami na zmyslové podnety.

     Slovne opíše obraz, sochu, dizajn (predmet) a architektúru.

     Synestézia ( medzizmyslové vnímanie)

     Reaguje výtvarnými prostriedkami na výtvarné dielo.

      

     Zdravie a pohyb

     Zdravie a zdravý životný štýl

     Uvádza, prečo je pohyb dôležitý pre zdravie človeka.

     Má správne držanie tela v stoji a v sede.

     Pohyb a telesná zdatnosť

     Vykoná tieto základné polohy a postoje podľa pokynov: stoj, drep, kľak, sed, ľah.

     Ovláda správnu techniku chôdze a behu.

     Ovláda skok znožmo a skok cez prekážku.

     Ovláda rôzne techniky lezenia, plazenia a preliezania.

     Manipuluje s náčiním: hádzanie, chytanie, podávanie, odrážanie, preskakovanie atď

     Ovláda tieto jednoduché akrobatické zručnosti: stoj na jednej nohe, obrat okolo výškovej osi.

     Rytmicky správne využíva základné lokomočné pohyby a tanečné kroky na hudobný sprievod.

     Zvládne turistickú prechádzku.

      

     Obsahové celky

     September  : Vitajte v materskej škole

      

     Naša MŠ, môj druhý domov

     Moja rodina

     Moja dedina

     Naša vlasť

      Cieľom tohto tematického celku je navodiť v materskej škole radostnú atmosféru, uľahčovať adaptáciu na nové prostredie, tešiť sa zo spoločných aktivít v materskej škole, na spoločné zážitky. Posilňovať prosociálne správanie v skupine a rozvíjať komunikatívne schopnosti. Prostredníctvom rôznych aktivít vytvárať kladný vzťah k materskej škole, rodine, bydlisku a k vlasti .

     Cieľom témy Naša MŠ, môj druhý domov je oboznámiť deti s prostredím  materskej školy, poznávaním mien kamarátov, učiteliek, kuchárok , školníčky.

     Deti sa oboznámia s určitými pravidlami správania v kolektíve, režimom dňa v materskej škole. Vytvárajú sa spoločné pravidlá.

     Táto téma je v triede Lienok v rozsahu dvoch týždňov

     Téma Moja rodina je zameraná na zaujatie postojov detí k členom rodiny,ako aj na rozvíjanie citových vzťahov medzi deťmi a dospelými, aby pochopili  význam rodiny pre život jednotlivca. V hrách  budú napodobňovať prácu rodičov .

     Téma Moja dedina je zameraná na poznávanie a oboznamovanie detí s bezprostredným okolím. Prostredníctvom pozorovania prírodného prostredia ,kultúrno-historických pamiatok a významných budov v obci sa u detí vytvára pozitívny vzťah k svojmu bydlisku. Deti spoznajú erb a vlajku obce.

      

     Téma Naša vlasť je zameraná na poznávanie našej vlasti Slovenskej republiky, jej hlavného mesta Bratislavy. Deti spoznávajú významné budovy,  štátne symboly, dopravu. Tejto téme sa venujeme  v triede Zajkov.

          

     Výkonové štandardy, ktoré sú úzko viazané na  obsahový celok delený na jednotlivé  témy

               

      Naša MŠ, môj druhý domov

     Moja rodina

     ČS Opíše režim dňa

     ČS opisuje interiér a exteriér  materskej školy

     ČS Predstaví sa deťom i dospelým, oslovuje menom rovesníkov v triede, pozná mená učiteliek v triede

     ČSP Opisuje predmety a ich rôzne vlastnosti

     ČSP pozná základnú pracovnú náplň vybraných profesií

      

      

     ČSP Pozná základnú pracovnú náplň vybraných profesií

     ČSP Pozná niektoré tradičné remeslá

     ČS Vymenuje členov blízkej rodiny , identifikuje príbuzenské vzťahy k blízkej rodine

      

     Moja dedina

     Naša vlasť

     ČS Pri opise krajiny používa pojmy ako vrch, les, pole, lúka, potok, jazero, rybník

     ČS pozná najznámejšie prírodné krásy regiónu, napr. rieku, ktorá preteká cez daný región, pohorie,  či vodnú plochu

     ČS Vymenuje niektoré historicky významné lokálne objekty, napr. hrad, zámok

     ČS Pozná verejné inštitúcie a služby vo svojom okolí a účel, na ktorý slúžia ( napr. obchod, polícia, pošta, lekárska ambulancia a iné podľa lokálnych podmienok)

     ČS uvedie adresu svojho bydliska

     ČS Opisuje  známe trasy na základe orientačných bodov

      

     ČS pozná najznámejšie prírodné krásy regiónu, napr. rieku, ktorá preteká cez daný región, pohorie,  či vodnú plochu

     ČS Pozná najznámejšie prírodné krásy našej vlasti , napr. Vysoké Tatry alebo Dunaj

     ČS Vymenuje niektoré historicky významné lokálne objekty, napr. hrad, zámok

     ČS Rozpozná štátne symboly Slovenskej republiky- zástava, hymna

     ČS pozná významné dominanty hlavného mesta Bratislavy, napr. Bratislavský hrad, rieku Dunaj

      

      

     Október :    Pani Jeseň maľuje, farbičkami čaruje

      

     Farebná jeseň

     Na poli , v záhrade a v ovocnom sade

     Les a jeho tajomstvá

     Chápať význam prírody pre život ľudí, utvárať silný citový vzťah k živej a neživej prírode, pociťovať potrebu starať sa o prírodu. Poznať a pomenovať rôzne druhy ovocia , zeleniny, poznávať stromy a kríky, charakteristické znaky jesene.

      

     Téma Farebná jeseň je zameraná na prehĺbenie poznatkov o farebnej kráse ročného obdobia, charakteristike počasia, na  zber a využívanie prírodného materiálu v rôznych pracovných činnostiach. Súčasťou tejto témy je aj tradičná ,,Tvorivá dielňa z prírodnín s babičkami a členkami Klubu dôchodcov“. Okolitá príroda dáva možnosť deťom vnímať krásy jesennej prírody priamym pozorovaním.

      

     Téma Na poli ,v záhrade a v ovocnom sade je zameraná na oboznamovanie detí s rôznymi druhmi ovocia a zeleniny jeho zberom, spracovaním a uskladňovaním.Prostredníctvom rôznych umeleckých výrazových prostriedkov, triedením, usporadúvaním budú deti vedené  k zdôrazneniu významu konzumácie ovocia a zeleniny pre zdravie človeka.

      

     Téma Les a jeho tajomstvá bude u detí rozvíjať pozitívny vzťah  a ochranárske postoje k prírode. Deti sa naučia zdôvodniť rozdiely medzi jednotlivými stromami a kríkmi, význam stromov a lesa pre človeka, pre rastlinnú a živočíšnu ríšu.

      

      

     Výkonové štandardy, ktoré sú úzko viazané na  obsahový celok delený na jednotlivé  témy

     Farebná jeseň

     Na poli, v záhrade a ovocnom sade

     ČP Vymenuje ročné obdobia

     ČP Uvedomuje si zmeny v prírode počas roka

     ČP Identifikuje  prvky počasia a realizuje krátkodobé pozorovania zmien v počasí

     ČSP Vymenúva rôzne prírodné materiály ( napr. kameň, drevo, uhlie , slama, šúpolie, perie, vlna a pod.)

     ČSP Vhodne využíva , či  spracúva materiály pri modelovaní objektov alebo výrobe jednoduchých nástrojov

     ČP Rozpozná rôzne druhy ovocia a zeleniny a uvedomí si význam ich konzumácie pre správnu životosprávu

     ČP Rozpozná vybrané poľnohospodárske rastliny

     ČP Identifikuje rôznorodosť rastlinnej ríše

      

     Les a jeho tajomstvá

     ČP Identifikuje rôznorodosť rastlinnej ríše

     ČP Uvedie potravinový a technický úžitok niektorých úžitkových rastlín a húb

     ČP Uvedie niektoré životné prejavy rastlín

     ČP Triedi prírodné reálie podľa rôznych identifikovaných znakov

      

      

     November : Bezpečne na ceste

      

     Čím sa vozíme, kde sa pohybujú

     Pravidlá cestnej premávky- vpravo- vľavo

     Dopravné značky, pomocníci pri doprave

      

     Obsahový celok je zameraný na poznávanie dopravných prostriedkov, miesta ich pohybu, dopravných značiek a zásad bezpečnosti cestnej premávky.

      

     Témy Čím sa vozíme, kde sa pohybujú, Dopravné značky, pomocníci pri doprave , Pravidlá cestnej premávky  -  vpravo , vľavo úzko na seba nadväzujú a zameriavajú sa na rozlišovanie dopravných prostriedkov, určenie miesta ich pohybu, uplatňovanie zásad bezpečnosti cestnej premávky,

     oboznamovanie s dopravnými značkami a na precvičovanie pravo-ľavej orientácie, schopnosť privolať pomoc pri ohrození zdravia a bezpečnosti.

     Dopravné pravidlá a zásady správania sa v úlohe chodca, cyklistu si deti môžu prakticky precvičovať  na dopravnom ihrisku v areáli materskej školy.

     Výkonové štandardy, ktoré sú úzko viazané na  obsahový celok delený na jednotlivé  témy

      

     Čím sa vozíme, kde sa pohybujú

     Pravidlá cestnej premávky- vpravo- vľavo

     ČS Pozná rôzne druhy dopravných prostriedkov

     ČS  Pozná a dodržiava  základné pravidlá správania v úlohe cestujúceho v hromadnej doprave a v úlohe spolujazdca

     ČS Pozná a dodržiava základné pravidlá správania účastníkov cestnej premávky týkajúce sa cyklistov, kolobežkárov, korčuliarov

     ČS  pozná a dodržiava základné pravidlá správania účastníkov cestnej premávky týkajúce  sa chodcov

     ČS pozná nebezpečenstvá súvisiace s cestnou premávkou

     Dopravné značky, pomocníci pri doprave

     ČS Pozná význam  vybraných dopravných značiek

      

      

     December: Tešíme sa na Vianoce

      

     Mikulášska čižma

     Pečieme medovníčky

     Zvoní zvonček vianočný

      

     Je spoločná príprava na najkrajšie sviatky v roku, s dôrazom na posilňovanie citových vzťahov a rozvíjanie estetického vnímania u detí. 

     Deti sa postupne oboznamujú s rôznymi zvykmi, tradíciami, spoločne sa pripravujú na oslavu privítania Mikuláša, Lucie, vianočnú akadémiu. Pečú medovníčky, pripravujú vianočné pozdravy a želania, počúvajú vianočné koledy, spievajú piesne, pripravujú kultúrny program.

     Témy Mikulášska čižma, Pečieme medovníčky, Zvoní zvonček vianočný sú vzájomne prepojené a prezentujú atmosféru najkrajších sviatkov roka , umocňujú emocionálne prežívanie v rodine a materskej škole a posilňujú prosociálne správanie vo vzťahu k ľuďom.

      

     Výkonové štandardy, ktoré sú úzko viazané na  obsahový celok delený na jednotlivé  témy

      

     Mikulášska čižma

     Pečieme medovníčky

     ČS Uvedie príklad tradičnej regionálnej kultúry podľa miestnych podmienok

     ČSP Identifikuje suroviny potrebné na prípravu niektorých vybraných, bežne používaných výrobkov

     ZP uvádza príklady zdravej a nezdravej výživy

      

     Zvoní zvonček vianočný

      

     ČS Uvedie príklad tradičnej regionálnej kultúry podľa miestnych podmienok

      

      

     Január :Perimbaba natriasa periny

      

     Pani Zima kraľuje

     Zvieratá v zime

     Obsahový celok je zameraný na vytváranie elementárnych poznatkov o ročnom období, poznávanie krásy zimnej prírody, možnostiach športovania, oboznámenie so životom zvierat a  starostlivosťou o ne v zime.

      

     Téma Pani Zima kraľuje dáva deťom možnosť pozorovať, bádať a experimentovať so snehom, ľadom, pozorovať zmeny v prírode striedaním ročných období, charakterizovať počasie, vyjadriť rôznymi výrazovými prostriedkami svoje dojmy, skúsenosti a zážitky.

     Deti sú vedené k potrebe upevňovania zdravia športovaním  využitím zimných sezónnych činností. Cieľom je v deťoch upevňovať vedomie, že pohyb a pobyt na čerstvom vzduchu je dôležitý na upevňovanie zdravia.

      

     Téma Zvieratá  v zime  vštepuje deťom jednak poznatky o zvieratách a vtákoch , ale hlavne to aby si  uvedomovali  význam starostlivosti človeka o voľne žijúce zvieratá v zime.

     Výkonové štandardy, ktoré sú úzko viazané na  obsahový celok delený na jednotlivé  témy

      

     Pani Zima kraľuje

     Zvieratá v zime

     ČP Vymenuje ročné obdobia

     ČP Uvedomuje si zmeny v prírode počas roka

     ČP Identifikuje  prvky počasia a realizuje krátkodobé pozorovania zmien v počasí

      

     ČP Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše

     ČP Identifikuje niektoré životné prejavy živočíchov

     ČP na základe pozorovania identifikuje rozdiely medzi živočíchmi v spôsobe ich pohybu.

     ČP Opíše spôsoby starostlivosti o niektoré živočíchy.

      

      

     Február : Ja a moje telo

      

     Rozprávkový karneval,

     Ľudské telo

     Staráme sa o svoje zdravie

     Obsahový celok smeruje k vytváraniu poznania o vlastnom tele, starostlivosti o svoje zdravie. Súčasťou obsahového celku je aj príprava fašiangového karnevalu.

      

     Téma Rozprávkový karneval približuje deťom spoznávanie ľudových tradícií v čase fašiangov, prípravu fašiangového karnevalu v spolupráci s rodičmi a prvým ročníkom .

      

     Téma Ľudské telo smeruje k základným poznatkom o narodení bábätka a starostlivosti oň, k vytváraniu a stupňovaniu poznatkov o vlastnom tele a funkcii jednotlivých orgánov.

     V téme Staráme sa o svoje zdravie  sú deti vedené k poznatkom o dôležitosti zdravého stravovania , zdravého životného štýlu s dostatkom spánku a pobytu a pohybu na čerstvom vzduchu, k základom empatie k chorým. Modelovými situáciami upevňuje u detí poznatky o tom , že od cudzích ľudí nemajú prijímať žiadne potraviny.

     Výkonové štandardy, ktoré sú úzko viazané na  obsahový celok delený na jednotlivé  témy

     Rozprávkový karneval

     Ľudské telo

     ČS Uvedie príklad tradičnej regionálnej kultúry podľa miestnych podmienok

     ČP opíše ľudské telo v základných anatomických kategóriách

     ČP opíše základné fyziologické funkcie ľudského tela – dýchanie, trávenie, pohyb, krvný obeh, zmyslové vnímanie.

     ZP Identifikuje typické znaky ochorenia a zdravia.

     Staráme sa o svoje zdravie

     ČP Rozpozná rôzne druhy ovocia a zeleniny a uvedomí si význam ich konzumácie pre správnu životosprávu

     ČSP Identifikuje suroviny potrebné na prípravu niektorých vybraných, bežne používaných výrobkov

     ZP Identifikuje zdravie ohrozujúce situácie

     ZP Opíše jednoduchú prevenciu prenesenia infekčného ochorenia( napr. nekýcham na  druhého)

     ZP Identifikuje typické znaky ochorenia a zdravia.

     ZP uvádza príklady zdravej a nezdravej výživy

      

      

     Marec : Jarné prebúdzanie

      

     Príroda sa prebúdza

     Kniha náš priateľ

     Ako plynie čas

     Slnko, mesiac, hviezdy

      

     Cieľom obsahového celku je pozorovať prebúdzajúcu sa prírodu v  prechode zimy do jari. Prostredníctvom literárneho bohatstva  pestovať v deťoch vzťah ku knihám . Poznávať svet okolo nás pozorovaním a využívaním dostupných  médií. Orientovať sa v časových vzťahoch.

      

     Cieľom témy Príroda sa prebúdza je pozorovať, bádať a hľadať  prvé zmeny v prírode zapríčinené prechodom z jedného do druhého ročného obdobia. . Rozvíjať v deťoch pocit spolužitia so živou prírodou.

      

     Cieľom témy Kniha náš priateľ je objavovať bohatstvo ľudovej slovesnosti, pestovať vzťah ku knihe, chápať základné vlastnosti mravnosti, rozvíjať citový život detí . Uvedomovať si, že knihy sú aj zdrojom získavania rôznych informácií a poznatkov.

      

     Cieľom témy   Ako plynie čas je naučiť deti orientovať sa v určitých časových úsekoch  v súvislosti s určitými činnosťami a chápať pravidelné periodické striedanie jednotlivých časových úsekov

      

     Cieľom témy Slnko, mesiac, hviezdy je získavať poznatky o svete okolo nás z bezprostrednej skúsenosti z pozorovania a využitia informácií z rôznych encyklopédií.

      

                Výkonové štandardy, ktoré sú úzko viazané na  obsahový celok delený na jednotlivé  témy

      

     Príroda sa prebúdza

     Kniha náš priateľ

     ČP Uvedie niektoré životné prejavy rastlín

     ČP Opíše podmienky zabezpečujúce klíčenie a rast rastliny

     JK na základe ilustrácie rozpráva vlastný jednoduchý príbeh

     JK Pri činnostiach s knihou rozumie  a aktívne (v primeraných ekvivalentoch)používa výraz ako autor, kniha, strana, spisovateľ

     JK Vníma a vie primerane vysvetliť rozdiel medzi poéziou ( básničkou) a prozaickými žánrami

     JK  Vie primerane vysvetliť rozdiel medzi fiktívnymi a skutočnými príbehmi zo života

     JK Obsahy a zážitky z čítania vyjadruje vo výtvarných činnostiach

     JK Obsahy a zážitky z čítania vyjadruje v dramatických a hudobnopohybových činnostiach

     Ako plynie čas

     Slnko , mesiac, hviezdy

     ČS Správne používa pojmy včera, dnes, zajtra

     ČS Orientuje sa na elementárnej úrovni v časových vzťahoch dňa, týždňa, mesiaca a roka

     ČP Opíše Zem ako súčasť vesmíru

                         

     Apríl : Život na vidieku

      

     Veľká noc prichádza

     Slniečko sa zobudilo

     Rodí sa nový život

      

     Cieľom obsahového celku je získavať poznatky o ročnom období a v tej súvislosti so zrodom nového života, jarnými prácami na vidieku. Oboznámiť deti s ľudovými tradíciami. Vštepovať deťom prvky ekologického myslenia.

      

     V téme Veľká noc prichádza sa zameriame  na poznanie, porozumenie  a chápanie ľudových zvykov a tradícií. Aktivity zameriame na aktívnu účasť detí na výzdobe triedy a kraslíc.

      

     V téme Slniečko sa zobudilo/ char. znaky jari, jarné práce v záhrade/  sa zameriame na vnímanie krásy jarnej prírody, jej char. znakov a prác v záhradách, na vidiecky charakter obce pri obrábaní pôdy.

     Do tejto témy zahrnieme aj Deň Zeme na vštepovanie ekologického myslenia a konania detí, na nutnosť triedenia odpadu, ochrany životného prostredia

     Téma Rodí sa  nový život korešponduje s predchádzajúcou témou. Dedina dáva deťom možnosť bezprostredne poznávať domáce a hospodárske zvieratá.

     V tejto téme sa zameriame aj na sprostredkované oboznamovanie detí s exotickými zvieratami.

     Výkonové štandardy, ktoré sú úzko viazané na  obsahový celok delený na jednotlivé  témy

      

     Veľká noc prichádza

     Slniečko sa zobudilo

     ČS Uvedie príklad tradičnej regionálnej kultúry podľa miestnych podmienok

     ČP Identifikuje rôznorodosť rastlinnej ríše

     ČP Uvedie niektoré životné prejavy rastlín

     ČP Opíše podmienky zabezpečujúce klíčenie a rast rastliny

     Rodí sa nový život

     ČP Rozpoznáva mláďatá vybraných živočíšnych druhov a pomenúva ich

     ČP Vie, že rôzne druhy živočíchov vyžadujú pre svoj život rôzne druhy potravy

     ČP Identifikuje rôznorodosť spôsobu života živočíchov

      

     Máj: Len sa deti pozrite, čo je krásy na svete

      

     Naša mama

     Z čoho sú hračky vyrobené

     Príroda  okolo vodných tokov

     Cieľom je vnímať život okolo vodných  tokov so zameraním na Parížsky potok a miestny rybník. Upevňovať citový vzťah k mame. poznávať materiály , z ktorých sú predmety vyrobené.

      

     V téme Naša mama sa zameriame na upevňovanie  citových vzťahov k rodine, na vyjadrenie lásky k mame rôznymi umeleckými výrazovými prostriedkami.

     Aktívnou účasťou na príprave osláv Dňa matiek deti vyjadria svoju lásku k matke.

      

     V téme Z čoho sú hračky vyrobené sa zameriame  na chápanie súvislostí medzi živou a neživou prírodou pri výrobe rôznych predmetov, na nutnosť ochrany životného prostredia, triedenia odpadu.

      

     V téme Príroda  okolo vodných tokov  /Parížsky potok, rybník/  na význam vody  v ekosystéme , na život a prírodu pri Parížskom potoku a miestnom rybníku. Z máp a encyklopédií sa oboznámia aj s inými vodnými tokmi a plochami  a životom v nich, oboznámia sa s kolobehom vody v prírode.

     Výkonové štandardy, ktoré sú úzko viazané na  obsahový celok delený na jednotlivé  témy

      

     Naša mama

     Z čoho sú hračky vyrobené

     Voliteľné učiteľkou

     ČSP Vymenúva rôzne prírodné materiály ( napr. kameň, drevo, uhlie , slama, šúpolie, perie, vlna a pod.)

     ČSP Vhodne využíva , či  spracúva materiály pri modelovaní objektov alebo výrobe jednoduchých nástrojov

     ČSP používa náradie a nástroje pri príprave, úprave predmetu alebo materiálu

     ČSP Manipuluje s drobnými predmetmi a rôznymi materiálmi

     ČSP Používa  predmety dennej potreby v domácnosti a aj elementárne pracovné nástroje v dielni, či v záhrade

     ČP Odlišuje živé od neživých súčastí prírody

     Príroda okolo vodných tokov

     ČS pozná najznámejšie prírodné krásy regiónu, napr. rieku, ktorá preteká cez daný región, pohorie,  či vodnú plochu

     ČS Pri opise krajiny používa pojmy ako vrch, les, pole, lúka, potok, jazero, rybník

     ČP Uvedie príklady, kde sa v prírode nachádza voda

     ČP pozná význam vody pre rastliny, živočíchy a človeka

     ČP Odlišuje živé od neživých súčastí prírody

          

     Jún: Prázdniny sa blížia

      

     Týždeň detskej radosti  - MDD

     Na lúke a v záhrade

     Hmyz

     Leto - hurá na prázdniny

      

     Cieľom je pripraviť pre deti dôstojnú oslavu ich sviatku, rozlúčiť sa s budúcimi prvákmi, oboznámiť sa s prvými plodmi dopestovanými v záhrade, priblížiť život hmyzu  a príchod ďalšieho ročného obdobia.

      

     V téme Týždeň detskej radosti  - MDD sa zameriame na upevňovanie a udržiavanie pozitívnych vzťahov medzi deťmi pri rôznych hrách a aktivitách v rámci celého týždňa. Oboznámiť deti so životom detí v rôznych kútoch sveta.

      

     Téma Na lúke a v záhrade nám priblíži výsledky práce v záhradách vo forme prvej jarnej úrody ovocia a zeleniny, zdroja čerstvých vitamínov, pozorovanie a skúmanie rozkvitajúcej prírody.

      

     V téme Hmyz je cieľom všímať si hmyz, pozorovať ich chovanie v rôznych ekosystémoch. poznať hlavne význam včiel pre prírodu.

      

     Téma Leto - hurá na prázdniny pripraví deti na príchod ďalšieho ročného obdobia so svojimi charakteristickými znakmi a hlavne možnosťami strávenia prázdnin s rodičmi a starými rodičmi.

      

     Výkonové štandardy, ktoré sú úzko viazané na  obsahový celok delený na jednotlivé  témy

      

     Týždeň detskej radosti MDD

     Na lúke a v záhrade

     Voliteľné učiteľkou

     ČP Rozpozná rôzne druhy ovocia a zeleniny a uvedomí si význam ich konzumácie pre správnu životosprávu

     ČP Rozpozná vybrané poľnohospodárske rastliny

     ČP Identifikuje rôznorodosť rastlinnej ríše

     Hmyz

     Leto- hurá na prázdniny

     ČP Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše

     ČP Identifikuje niektoré životné prejavy živočíchov

     ČP na základe pozorovania identifikuje rozdiely medzi živočíchmi v spôsobe ich pohybu.

     ČP Opíše spôsoby starostlivosti o niektoré živočíchy.

     ČP Identifikuje rôznorodosť spôsobu života  živočíchov

     ČP Vymenuje ročné obdobia

     ČP Uvedomuje si zmeny v prírode počas roka

     ČP Identifikuje  prvky počasia a realizuje krátkodobé pozorovania zmien v počasí

      

      

     5.   Spôsob a podmienky ukončovania  výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu  o  získanom vzdelaní

     Predprimárne vzdelanie získa  dieťa absolvovaním  posledného ročníka  vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole. Predprimárne vzdelávanie dieťa  ukončuje spravidla v školskom roku, v ktorom do 31. augusta dovŕši šiesty rok veku a je zapísané do základnej školy.

     Dokladom o získanom stupni vzdelania je ,, Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania“ s dátumom 30. jún príslušného školského roku. V prípade, ak tento dátum vyjde na sobotu alebo nedeľu, vydáva sa s dátumom posledného pracovného dňa pred 30. júnom. Dátum odovzdania  osvedčenia sa zaeviduje do osobného spisu dieťaťa.

     Osvedčenia sa odovzdávajú deťom počas slávnostnej rozlúčky s predškolákmi, kde sú prítomní zákonní zástupcovia detí, zriaďovateľ, riaditeľka základnej školy a príbuzní detí.

     Predprimárne vzdelávanie môže dieťa ukončiť aj pred dovŕšením šiesteho  roku, ak je predčasne zaškolené na žiadosť zákonných zástupcov a vyjadrenia príslušného školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast.

     Deťom, o ktorých materská škola vie, že budú mať odklad povinnej školskej dochádzky a materskú školu budú navštevovať aj v budúcom školskom roku osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania nevydáva.

     Ak sa rodičia/ zákonní zástupcovia rozhodnú v priebehu júla, augusta požiadať riaditeľa základnej školy, do ktorej dieťa  bolo zapísané na plnenie školskej dochádzky o odklad  jeho plnenia, takéto dieťa ak opätovne absolvuje posledný ročník predprimárneho vzdelávania dostane opätovne osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.

     Ak dieťa  nastúpi na plnenie povinnej školskej dochádzky do základnej školy, ale v priebehu polroka  sa dodatočne zistí, že nedosiahol školskú spôsobilosť, môže riaditeľ školy rozhodnúť o dodatočnom odložení plnenia povinnej školskej dochádzky. Ak takéto dieťa znovu navštevuje materskú školu, dostane opätovne osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.

     Tieto skutočnosti  sa zaevidujú v osobnom spise dieťaťa.

      

     6.   Personálne zabezpečenie

     V materskej škole pracujú tri kvalifikované učiteľky  so stredoškolským vzdelaním a jedna školníčka- upratovačka.

     Učiteľky spĺňajú podmienky odbornej a pedagogickej spôsobilosti v súlade s platnou legislatívou.

     Zástupkyňa pre MŠ má ukončené funkčné a funkčné inovačné vzdelávanie

      

     7.   Materiálno - technické a priestorové podmienky

     Materská škola je dvojtriedna. Dopoludňajšia výchovnovzdelávacia činnosť prebieha v dvoch triedach, popoludňajšia v jednej triede. Vidiecky charakter materskej školy  umožňuje bezprostredný kontakt s prírodou.

     Materská škola je umiestnená v poschodovej budove bývalého školského klubu, ktorá bola rekonštrukčnými prácami v dvoch etapách  prispôsobená hygienickým a bezpečnostným požiadavkám pre deti materskej školy.

     Prízemie budovy tvorí vstupná hala, kuchyňa s príslušnými priestormi a spoločná jedáleň so žiakmi ZŠ. V jedálni je vyčlenený čas a priestor pre deti MŠ.

     Na poschodí  sa nachádzajú dve herne,spálňa, šatňa, hygienické zariadenia, kancelária a sklad učebných pomôcok.

     V areáli ZŠ s MŠ je vyhradený oplotený školský dvor pre deti materskej školy s pieskoviskom, zeleňou, exteriérovými hračkami. V roku 2016 bola plocha školského ihriska zväčšená a vybudovalo sa dopravné ihrisko.

     Materská škola je vybavená odbornou a detskou literatúrou, ktorú postupne dopĺňame. Interiér materskej školy sa zveľadil a skrášlil výmenou okien, nábytku, podlahových krytín na chodbe a v šatni .Učebnými pomôckami je materská škola vybavená na primeranej úrovni a  dopĺňajú sa podľa finančných možností.

     Obidve triedy sú vybavené interakaktívnou tabuľou, počítačom, tlačiarňou, postupne sa dopĺňajú výučbové softvéry. K rozvoju digitálnych kompetencií využívame digitálnu hračku BeeBot, fotoaparát, mikrofóny.Pripojenie na inernet umožňuje učiteľkám pracovať ineraktívne.

     Priestorové a materiálne podmienky materskej školy sú na primeranej úrovni a spĺňajú požiadavky školského zákona a vyhlášky MZ SR o podrobnostiach a  požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež.

     8.   Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

     Podľa vyhlášky č. 308/2009 o materských školách za vytvorenie   bezpečných a hygienických podmienok na predprimárne  vzdelávanie  zodpovedá riaditeľ. Za bezpečnosť a ochranu zdravia detí zodpovedajú pedagogickí zamestnanci materskej školy od prevzatia dieťaťa až po jeho odovzdanie zákonnému zástupcovi alebo ním poverenej osobe.

     Problematika  zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia  pri výchove a vzdelávaní je podrobne rozpracovaná v školskom a prevádzkovom poriadku materskej školy.

      

     9.   Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí

      

     Systém kontroly je zameraný na hodnotenie detí a zamestnancov školy. Cieľom je, aby deti, rodičia, pedagogická aj laická verejnosť získali informácie o tom, ako škola dosahuje ciele, ktoré si stanovila, aká je úroveň kompetencií a spôsobilostí, ktoré deti získali a aká je úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu.

     Konkrétne zameranie a formy hodnotenia detí sú vypracované  v ročnom pláne  vnútornej kontroly školy vypracovanom v súlade s §9 ods.4 písmc) vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. v znení vyhlášky MŠ SRč.308/2009 Z.z

      

      

     10.  Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov

     Konkrétne zameranie kontrolnej činnosti zamestnancov je vypracované v ročnom pláne vnútornej kontroly školy vypracovanom v súlade s § 9 ods.4 písm.c) vyhlášky  MŠ SR č.306/2008 Z.z. v znení vyhlášky MŠ SR č.308/2009 Z.z.

     11.  Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov

     Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov prebieha podľa plánu kontinuálneho vzdelávania a podľa aktuálnych ponúk odborných vzdelávacích seminárov. Riaditeľstvo školy vytvára podmienky a podporuje odborný rast pedagogických zamestnancov.

     V rámci sebavzdelávania pedagogickí zamestnanci študujú odbornú literatúru, vzájomne diskutujú a konzultujú na pedagogických radách a metodických združeniach na rôzne odborné témy.

     Problematika kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov je podrobne rozpracovaná v ročnom pláne kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov,vypracovanom v súlade so zákonom č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov