• Školský psychológ

    •  

     Školský psychológ: Mgr. Soňa Samuelová

      

      

     Úlohy školského psychológa

     • Poskytovať psychologické, pedagogické poradenské služby a preventívnu starostlivosť žiakom  základných škôl.
     • Sledovať úroveň školskej spôsobilosti detí vstupujúcich do školy, navrhovať efektívne intervencie na rozvíjanie schopností detí.
     • Realizovať depistážne vyšetrenia detí v MŠ.
     • Pozornosť venovať žiakom s problémami v učení, najmä žiakom učiacich sa pod svoje možnosti, pasívnym, nemotivovaným či žiakom s pomalým osobným tempom práce.
     • Pracovať so žiakmi s emocionálnymi poruchami a poruchami správania, najmä so sklonom k delikventnému správaniu alebo psychickému ochoreniu. V kooperácii s triednymi učiteľmi podieľať sa na tvorbe a realizácii intervenčných programov na modifikáciu nežiaduceho správania.
     •  Zabezpečiť priebežné sledovanie a aktívnu ochranu pred  nežiaducimi javmi ako sú záškoláctvo, agresívne prejavy, násilie, šikanovania, násilie,  týranie, zneužívanie návykových látok apod.
     • Príprava, pomoc pri realizácii individuálneho začlenenia žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami. Sledovať efektívnosť individuálnych vzdelávacích programov pri individuálnom začlenení žiakov s poruchami učenia a správania.
     • Pri integrovanej výchove a vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami spolupracovať s pedagogickými pracovníkmi a vedením základnej školy v záujme optimalizácie psychického vývinu týchto žiakov.
     • Poskytovať odbornú pomoc rodičom.
     • V zmysle úloh vyplývajúcich zo Stratégie prevencie kriminality v SR realizovať projekty a aktivity, ktoré sú zamerané na prevenciu a elimináciu rizikového správania. Dôraz klásť na výchovu k právnemu vedomiu, demokracii, mravným hodnotám a prosociálnemu správaniu.
     • V súlade s Metodickým usmernením č.7/2006 – R k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach realizovať opatrenia na predchádzanie a zamedzenie šikanovania.