• Projekty

    • NÁRODNÝ PROJEKT "NOVÉ TRENDY VZDELÁVANIA UČITEĽOV ANGLICKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH"

     V rámci tohto projektu sme získali didaktické prostriedky na výučbu anglického jazyka pre učiteľa a didaktické prostriedky na výučbu anglického jazyka pre žiakov na prvý stupeň.

      

     NÁRODNÝ PROJEKT " AKTIVIZUJÚCE METÓDY VO VÝCHOVE "

     Cieľom projektu je skvalitnenie vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti výchovy,pričom sa špecializuje na profesionálne zvládnutie využívania aktivizujúcich metód vo výchove nielen v reálnom prostredí, ale i v spojení s novými informačnými technológiami. Škola získa 1interaktívnu tabuľu a každý pedagóg interaktívny edukačný balíček.

      

     NÁRODNÝ PROJEKT " PRINED PROJEKT INKLUZÍVNEJ EDUKÁCIE"

     Projekt je zameraný  na podporu vzdelávania osôb s osobitnými vzdelávacími potrebami. Škola získa sadu didaktického balíčka, 2 asistentov učiteľa , 1 špeciálneho pedagóga, 1 sociálneho pedagóga, 1 školského psychológa  platených v rámci Národného projektu, prijatých na dobu určitú / 1 školský rok/.

      

      

     NÁRODNÝ PROJEKT " KOMPLEXNÝ PORADENSKÝ SYSTÉM PREVENCIE A OVPLYVŇOVANIA SOCIÁLNO-PATOLOGICKÝCH JAVOV V ŠKOLSKOM PROSTREDÍ"

     V rámci projektu získa škola na dobu 4 rokov bezplatne prístup do programu KOMDI, ktorý bude pomáhať žiakom pri výbere ich budúceho povolania.

      

      

     PROJEKT "ELEKTRONIZÁCIA VZDELÁVACIEHO SYSTÉMU REGIONÁLNEHO ŠKOLSTVA"

     Naša škola sa zapojila do projektu pod názvom Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva, v rámci ktorého sme získali 20 tabletov, 1 interaktívnu tabuľu, 1 projektor ,1 notebook. Projekt nám bude slúžiť na modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu. Veľmi sa tešíme!!!!!smiley

      

      

     NÁRODNÝ PROJEKT " ZVYŠOVANIE KVALITY VZDELÁVANIA NA ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKOLÁCH S VYUŽITÍM ELEKTRONICKÉHO TESTOVANIA"

     Naša škola sa zapojila do národného projektu pod názvom " Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania, v rámci ktorého sme získali 10 nových stolových počítačov spolu so softvérovým balíkom MS Office Standard a antivírusovým softvérom ESET. Veľmi sa tomu tešíme,pretože nám to pomôže pri modernizácii elektronického  testovania žiakov.

      

      

     NÁRODNÝ PROJEKT MODERNÉ VZDELÁVANIE – DIGITÁLNE VZDELÁVANIE PRE VŠEOBECNO-VZDELÁVACIE PREDMETY.

     Škola  sa zapojila do projektu moderné vzdelávanie- digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety,v rámci ktorého sme získali okrem prístupu k digitálnym vzdelávacím objektom aj 1interaktívnu tabuľu s dataprojektorom, 1notebook a reproduktory.

      

      

     PODPORA PROFESIJNEJ ORIENTÁCIE ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY NA ODBORNÉ VZDELÁVANIE A PRÍPRAVU PROSTREDNÍCTVOM ROZVOJA POLYTECHNICKEJ VÝCHOVY ZAMERANEJ NA ROZVOJ PRACOVNÝCH ZRUČNOSTÍ A PRÁCA S TALENTAMI

     V septembri 2013 sme sa zapojili do tohto národného projektu s podporou Štátneho inštitútu odborného vzdelávania ako nepilotná škola. Ide o projekt, ktorý je zameraný na správnu voľbu povolania u žiakov základných škôl. O aktivitách Vás budeme priebežne informovať.

      

      

     Projekt ZELENÁ ŠKOLA

     Naša škola sa v šk.roku 2013/2014 zapojila do 9.ročníka programu ZELENÁ ŠKOLA. Cieľom programu je pomôcť životnému prostrediu a rozvíjanie "tímového ducha školy". Ide o najväčší environmentálny medzinárodný vzdelávací program pre deti a mládež. Škola môže získať medzinárodný certifikát a vlajku Eco-Schools. Žiaci dostanú príležitosť zapojiť sa do procesov a realizácie zmien na škole a tým získajú viac praktických skúseností.

      

      

     Projekt SPOLOČNE TO DOKÁŽEME

     V spolupráci s obecným úradom sme zrealizovali úspešný projekt "Spoločne to dokážeme" v rámci ktorého sme rozšírili náš náučný chodník, ktorý slúži  na oddych aj na výchovno-vzdelávací proces.smiley

      

      

     Projekt SME V ŠKOLE

     Cieľom projektu" SME V ŠKOLE" je sprostredkovať vedomosti zábavnou a tvorivou formou pomocou denníka SME.                                                                                                                                                Zapojení žiaci dostanú pracovné zošity, ktoré sú spracované na rôzne predmety a témy . V pracovnom zošite sa okrem odborného textu, ktorý je v súlade s učebnými osnovami, nachádza aj množstvo úloh interaktívneho charakteru, pri ktorých žiaci využívajú ako pomôcku denník SME.

      

      

     Projekt ZELENÉ OÁZY 2013

     Už čoskoro začneme s realizáciou víťazného projektu vyhláseným nadáciou Ekopolis. Názov projektu POĎME DO PRÍRODY! V rámci tohto projektu s obcou Dubník zrealizujeme výstavbu jazierka , náučného chodníka a školskej záhrady.Tešíme sa na spoločné chvíle strávené pri práci a neskôr učenie sa v prírode, kde sa deti naučia starostlivosti o rastliny a živočíchy.smileysmileysmiley

      

      

     Projekt BATERKY NA SPRÁVNOM MIESTE

     V dnešnom svete sa používa v každodennom živote množstvo  elektronických zariadení, ktoré ako zdroj elektrickej energie používajú prenosné batérie, ako sú fotoaparáty, notebooky, kamery, MP3 a CD prehrávače, atď.
     Naša škola pokladá za dôležité, aby všetky prenosné použité batérie  boli zozbierané a recyklované. Pozbierané batérie možno potom triediť a recyklovať. Preto je  pre nás dôležité, aby sme boli zapojení do tohto projektu. Máme
      žiakov a rodičov, ktorí majú záujem zbierať použité prenosné batérie a tým výrazne prispievajú k zlepšeniu úrovne životného prostredia.
     Cieľom tohto projektu je upozorniť na dôležitosť zberu a separácie použitých prenosných bateriek  z komunálneho odpadu. Správnou separáciou je možné znížiť ich výskyt v komunálnom odpade, čím sa zníži aj riziko ohrozenia životného prostredia a zdravia človeka.Preto Vám ďakujeme za všetky batérie, ktoré nám nosíte. Naša škola ich ďalej posiela na recykláciu.

      

      

     NÁRODNÝ PROJEKT PROFESIJNÝ A KARIÉROVÝ RAST PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV

     Vďaka vzdelávaniu učiteľov vrámci projektu -Profesijný a kariérny rast pedagogických zamestnancov, získala škola dva notebooky, ktoré uľahčujú prípravu učiteľov na vyučovanie a slúžia na tvorbu interaktívnych metodických materiálov.

      

      

     MODERNIZÁCIA VZDELÁVANIA

     V rámci ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov škola získala šesť kusov osobných počítačov značky HP s kompletným príslušenstvom.