• Asistent učiteľa

    • Asistenti učiteľa:

                                 Bc. Erika Baloghová

                                        Eva Halászová

                                        Michaela Oraveczová

                                        Katarína Miková

                                        Enikö Szekeresová

     Úloha asistenta učiteľa:

     Práca so žiakmi 

     Asistent učiteľa pracuje so žiakmi  buď individuálnou formou, alebo priamo na hodinách.  Je žiakom radcom, pomocníkom a organizátorom v hľadaní efektívneho napredovania pri osvojovaní zručností a poznatkov. 
     Uľahčuje adaptáciu detí na nové učebné prostredie a pomáha prekonávať počiatočné kultúrne a sociálne bariéry. 
     Pomáha žiakom pri pochopení zadaných úloh a zároveň pôsobí na rozvíjanie sústredenosti žiakov. 
     Asistent učiteľa má tiež za úlohu  upevňovanie disciplíny na hodinách a sleduje prípravu žiakov na vyučovanie. 
     Sleduje tiež upravenosť a hygienu žiakov, nosenie si školských pomôcok. 
       
     Práca s učiteľmi 
      
     Na hodinách podporuje  učiteľov v ich výchovno - vzdelávacej činnosti.  
     Pomáha prekonávať kultúrne a jazykové bariéry medzi učiteľom a žiakom. 
     Spolupracuje pri riešení daných problémov priamo na hodinách a poskytuje konzultácie aj mimo vyučovacích hodín.